เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการเตรียมคลอดอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวล และพฤติกรรมความเจ็บปวดในระยะคลอด

 

ผู้วิจัย/Authors: ไพบูลย์ ดลเฉลิมยุทธนา, ผ่องฉวี การตี, บุญก่าย ไชยคำมิ่ง

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการเตรียมคลอดอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวล และพฤติกรรมความเจ็บปวดในระยะคลอด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6, 24-26 มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการเตรียมคลอดอย่างมีแบบแผน ต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด เป็นการวิจัยกึ่งทดลองกลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 40 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน โดยกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้การดูแลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการสอน ภาพพลิก คู่มือการเตรียมมารดาเพื่อคลอด แบบสอบถามความวิตกกังวลและแบบสังเกตพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. คะแนนความวิตกกังวลในระยะคลอดของมารดา ก่อนและภายหลังได้รับการเตรียมคลอดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. คะแนนความวิตกกังวลในระยะคลอดของมารดาในกลุ่มที่ได้รับการเตรียมคลอดอย่างมีแบบแผน ต่ำกว่ามารดาในกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. คะแนนพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของมารดาในกลุ่มที่ได้รับการเตรียมคลอดอย่างมีแบบแผนสูงกว่ามารดาในกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
website link wife cheaters
husbands who cheat website why wifes cheat
read website married and want to cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: anxiety, psychology, behavior, ความวิตกกังวล, พฤติกรรม, ความเจ็บปวด, คลอด, วิตกกังวล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200410006019

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข