เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนระงับความรู้สึกเพื่อทำผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

 

ผู้วิจัย/Authors: กินรี จันทรรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนระงับความรู้สึกเพื่อทำผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6 ,24-26 มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ ต้องการศึกษาความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนระงับความรู้สึก เพื่อทำผ่าตัดใหญ่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 โดยมุ่งศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ วิธีเสียค่ารักษา แผนกผู้ป่วย บริเวณที่ทำผ่าตัด ประสบการณ์ที่เคยดมยาสลบมผ่าตัด การเยี่ยมก่อนผ่าตัด ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกและการผ่าตัดโดยการสัมภาษณ์ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด จำนวน 240 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วยในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2540 การวิเคราะห์ข้อมูลหาจำนวน ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้ป่วยก่อนระงับความรู้สึกผ่าตัดมีระดับความเครียดค่อนข้างน้อย ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้ป่วย ได้แก่ สถานภาพสมรส แผนกผู้ป่วย บริเวณที่ทำผ่าตัด การเยี่ยมก่อนผ่าตัด ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกและการผ่าตัดโดยผู้ป่วยที่สถานภาพสมรส โสด หม้าย หย่า แยกมีความเครียดมากกว่าผู้ป่วยสถานภาพสมรสคู่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.001 ผู้ป่วยผ่าตัดแผนกศัลยกรรมนรีเวชและแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ มีความเครียดมากกว่าผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผู้ป่วยที่ผ่าตัดบริเวณแข้งขาและอวัยวะสืบพันธุ์มีความเครียดมากกว่าผู้ป่วยผ่าตัดบริเวณช่องท้อง ศีรษะ คอ หลัง ไหล่ รักแร้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมก่อนผ่าตัดมีความเครียดมากว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการเยี่ยมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้ป่วยที่มีความรู้น้อยมีความเครียดมากกว่าผู้ป่วยที่มีความรู้มากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผู้ป่วยที่มีความเชื่อน้อยมีความเครียดมากกว่าผู้ป่วยที่มีความเชื่อมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.001 และพบว่าปัจจัยที่ผลต่อความเครียดร่วมกันได้แก่ ความเชื่อ สถานภาพสมรส การเยี่ยมก่อนผ่าตัด ระดับการศึกษา ร่วมกันพยากรณ์ระดับความเครียดของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดได้ร้อยละ 18 ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงวิธีการเยี่ยมก่อนผ่าตัดให้มีแบบแผนและควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมแบบเดิมกับอย่างมีแบบแผน และที่ไม่ได้รับการเยี่ยมว่ามีความสัมพันธ์ต่อความเครียดมากน้อยเพียงใด และเสริมสร้างความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกและการผ่าตัดเพื่อลดความเครียดของผู้ป่วย
husbands who cheat website why wifes cheat
link husband cheated why women cheat on husbands
website open i dreamed my husband cheated on me
wife cheaters infidelity open
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: psychology, mental health, stress, ความเครียด, เครียด, สุขภาพจิต, ผ่าตัด, ความเชื่อ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200410006018

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข