เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสิทธิผลของการให้สุขศึกษาโดยกระบวนกลุ่มสัมพันธ์ต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยต้อกระจกในผู้สูงอายุก่อนการผ่าตัด

 

ผู้วิจัย/Authors: ลดา สรณารักษ์, ลัคนา หล้าหา

ชื่อเรื่อง/Title: ประสิทธิผลของการให้สุขศึกษาโดยกระบวนกลุ่มสัมพันธ์ต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยต้อกระจกในผู้สูงอายุก่อนการผ่าตัด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6 ,24-26 มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อหาค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลภายหลังจากการทดลองกลุ่มเป็นการเปรียบเทียบวิธีการให้สุขศึกษาโดยให้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ คือกลุ่มทดลอง กับวิธีการเปิดเทปการสอนสุขศึกษาให้ผู้ป่วยรับฟังคือกลุ่มควบคุม กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้มาจากมโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาลและโมเดลทางการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ป่วยที่มีอายุ 45-65 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจกในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความสามารถประกอบการงานหรือมีอาชีพและมีโรคแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆ ได้เข้ารับการผ่าตัดเป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลขอนแก่น โดยทำการศึกษา ณ หอผู้ป่วยจักษุและห้องผ่าตัด ระหว่างเดือนธันวาคม 2539-มีนาคม 2540 จำนวน 101 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสัมภาษณ์วัดระดับความวิตกกังวลของ Spielberger ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ได้ผ่านการทดสอบหาความตรงและความเที่ยงเรียบร้อยแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและใช้สถิติทดสอบ t-test ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพื่อหาความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการสอนสุขศึกษาด้วยวิธีฟังเทปมีคะแนนความวิตกกังวล ก่อนการทดลองและหลังการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 2. ผู้ป่วยที่ได้รับการสอนสุขศึกษาด้วยวิธีการกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มีคะแนนความวิตกกังวลก่อนการทดลองและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลก่อนการให้สุขศึกษาด้วยวิธีฟังเทป และวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4. ผู้ป่วยที่ได้รับการสอนสุขศึกษาด้วยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ที่มีคะแนนของความวิตกกังวลปานกลางมีจำนวนน้อยกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการสอนด้วยวิธีฟังเทปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0
My wife cheated on me click all wives cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
website cheat how often do women cheat on their husbands
wife cheaters infidelity open
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat

Keywords: anxiety, geriatrics, group, nurse, psychiatric nursing, stress, กลุ่ม, ความวิตกกังวล, ผู้สูงอายุ, พยาบาล, สุขภาพจิตศึกษา, สุขศึกษา, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200410006015

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข