เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรวัยขวบปีแรกของมารดาที่พาบุตรมารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

ผู้วิจัย/Authors: ชูศรี ติ้วสกุล, พรศรี ศรีอัษฎาพร

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรวัยขวบปีแรกของมารดาที่พาบุตรมารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6, 24-26 มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านมารดาและครอบครัวกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา พบว่ารายได้ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาทั้งโดยรวม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .01, .05, และ .05 ตามลำดับ) และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาด้านการป้องกันโรคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .01) ส่วนอายุ อาชีพของมารดา ลักษณะครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาทั้งโดยรวมและรายได้อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) ผลการศึกษาครั้งนี้ถึงแม้ว่ามารดาส่วนมากจะมีพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแต่มีพฤติกรรมบางเรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ได้แก่ การใช้ผ้าอ้อมเปื้อนปัสสาวะเช็ดทำความสะอาดบริเวณปาก การให้บุตรหลีกเลี่ยงจากบริเวณที่มีควันไฟหรือควันบุหรี่ ขณะอาเจียนไม่ได้จับบุตรตะแคงหน้าไปทางใดทางหนึ่ง และหลังอาเจียนไม่ได้เช็ดทำความสะอาดบริเวณช่องปาก และการให้บุตรดื่มน้ำเกลือแร่เมื่อบุตรมีอาการท้องเสีย ดังนั้นพยาบาลควรต้องตระหนักถึงความสำคัญของการให้คำแนะนำแก่มารดา โดยเฉพาะในกลุ่มมารดาที่มีการศึกษาต่ำหรือรายได้ครอบครัวต่ำ และกลุ่มที่บุตรเคยมีประวัติการเจ็บป่วยในอดีต โดยอาจสอนเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม หรือใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆ ร่วมด้วย และในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาผลการให้คำแนะนำแก่มารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคติดเชื้อและติดตามการกลับเป็นซ้ำโรค วัยทารกตั้งแต่แรกเกิด-1 ปี เป็นวัยที่เด็กยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องอาศัยผู้อื่นในการดำรงชีวิตตลอดจนมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค และอัตราตายสูงกว่ากลุ่มประชากรอื่น ดังนั้น ถ้ามารดามีพฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ถูกต้องตอบสนองความต้องการของเด็กในภาวะที่มีสุขภาพดี และเมื่อเจ็บป่วยก็สามารถที่จะลดอัตราป่วยและอัตราตายของทารกลงได้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาด้านการสิ่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการดูแลเบื้องต้นเมื่อบุตรเจ็บป่วยและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านมารดาและครอบครัว กับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาเด็กวัยขวบปีแรกที่พาบุตรมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 200 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรวัยขวบปีแรกของมารดา วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ค่าไคสแควร์ ผลการวิจัยสรุปดังต่อไปนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาเป็นแม่บ้านหรือทำงานในบ้านมีรายได้ 3,000-6,000 บาท/เดือน ลักษณะครอบครัวเดี่ยวและร้อยละ 59.3 ของบุตรของกลุ่มตัวอย่างได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคระบบทางเดินหายใจและร้อยละ 72 เคยมีประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ในด้านพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 95 อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเมื่อพิจารณาเป็นรายได้จะพบว่าพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาด้านการส่งสริมสุขภาพร้อย 72 อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ด้านการป้องกันโรคร้อยละ 65 อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย ร้อยละ 97.9 อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
click here cheat on husband what is infidelity
cheaters wife affair read
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: พฤติกรรม, psychology, behavior, พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร, พฤติกรรม, สุขภาพจิต, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200410006007

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข