เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเอดส์

 

ผู้วิจัย/Authors: ผ่องสาย จูงใจไพศาล, แจ่มจิตต์ เทพนามวงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: สัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเอดส์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6, 24-26 มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

บทนำ โรคเอดส์เป็นโรคเรื้อรังที่สามารถติดต่อกันได้ เป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาและไม่มีวัคซีนป้องกันรวมทั้งค่านิยมของสังคมยังรังเกียจผู้ป่วยโรคเอดส์ ทำให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับผลกระทบต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งหากผู้ป่วยโรคเอดส์ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับความเจ็บป่วยจะเกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลงไม่ยอมช่วยเหลือตนเองแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ป่วยโรคเอดส์สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข หากผู้ป่วยโรคเอดส์เรียนรู้ที่จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองร่วมด้วยวิธีการศึกษา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเอดส์ ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับการรักษาในแผนอายุรกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จำนวน 100 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของโรเซนเบอร์ก และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น นำไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและหาความเที่ยงของเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันผลการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเอดส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = .39, P<.001) และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .33, P?.001) สำหรับเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเอดส์ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .17, r = .16, r = .14;P<.05)วิจารณ์และสรุป จากผลการวิจัยผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี พยาบาลในฐานะที่เป็นผู้ให้การดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด ควรช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเอดส์เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยโรคเอดส์สามารถพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองก่อให้เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แม้อยู่ในภาวะเจ็บป่วย
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill website the morning after pill
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
married men affairs go reasons why husbands cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: AIDS, HIV, psychology, behavior, self esteem, คุณภาพชีวิต, พฤติกรรม, โรคเอดส์, เอดส์, สุขภาพจิต, ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200410006005

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข