เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ทัศนคติของครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อเด็กปัญญาอ่อนและการจัดการเรียนร่วม.

 

ผู้วิจัย/Authors: สาวนะ พบสุข

ชื่อเรื่อง/Title: ทัศนคติของครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อเด็กปัญญาอ่อนและการจัดการเรียนร่วม.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของครูผู้สอนเด็กอนุบาลและผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีต่อเด็กปัญญาอ่อนและการจัดการเรียนร่วม ระหว่างโรงเรียนอนุบาลที่มีเด็กปัญญาอ่อนเรียนร่วม กับ โรงเรียนอนุบาลปกติ และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของครูผู้สอนเด็กอนุบาลและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อเด็กปัญญาอ่อนและการจัดการเรียนร่วม ประชากรเป็นครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลที่มีและไม่มีเด็กปัญญาอ่อนเรียนร่วม จำนวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science) ผลการวิจัยพบว่า ครูและผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างโรงเรียนอนุบาลที่มีเด็กปัญญาอ่อนเรียนร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลปกติ มีทัศนคติต่อเด็กปัญญาอ่อนและการจัดการเรียนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลำดับ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีประสบการณ์สอนหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปัญญาอ่อน มีทัศนคติต่อเด็กปัญญาอ่อนและการจัดการเรียนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลำดับ ส่วนครูและผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน และครูกับผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อเด็กปัญญาอ่อนและการจัดการเรียนร่วมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
married affairs sites online why do wifes cheat
website read here how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
what is in the abortion pill website the morning after pill
why men have affairs redirect redirect
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women looking to cheat site when a husband cheats
married looking to cheat open how can people cheat
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife

Keywords: ทัศนคติ, child, mental retardation, attitude, psychology, MR, ทัศนคติ, เด็ก, ปัญญาอ่อน, ผู้บริหาร, ภาวะปัญญาอ่อน, โรคปัญญาอ่อน, ครู, จิตวิทยา, สถานศึกษา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 374360000007

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย