เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาแบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline.

 

ผู้วิจัย/Authors: จุฬารัตน์ ศิริวัฒน์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาแบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ.2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline ซึ่งผู้วิจัยแปลมาจากแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพแปรปรวน (Personality Diagnostic Questionnaire-Revised) โดยการหาค่าความเชื่อถือได้และความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม จำนวนกลุ่มละ 34 คน กลุ่มแรกเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ว่ามีบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Bordeline ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM-III-R กลุ่มที่สองคือกลุ่มคนปกติ ให้ทั้ง 2 กลุ่มทำแบบทดสอบที่นำมาศึกษา ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline นี้ มีค่าความเชื่อถือได้ทั้งฉบับ เท่ากับ .97 ได้ค่าความเชื่อถือได้รายข้อ .86 ถึง .98 ค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ โดยใช้วิธีเชิงระบาดวิทยาในการทดสอบได้ค่าความไวร้อยละ 85 ค่าความจำเพาะร้อยเปอร์เซนต์ ค่าการคาดคะเนลบร้อยละ 87 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจจากแบบทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับการวินิจฉัยของจิตแพทย์โดยหาค่าสหสัมพันธ์แบบ Phi ได้ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .86 และหาค่าน้ำหนักในการจำแนกผู้ที่มีและไม่มีบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline ด้วยวิธีการวิเคราะห์จำแนกประเภท โดยใช้จุดตัดและคะแนนรวมจากแบบทดสอบและการวินิจฉัยของจิตแพทย์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดแบ่งกลุ่ม ได้ค่าน้ำหนักที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกผู้ที่มีบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline คือค่าน้ำหนักที่มากกว่าหรือเท่ากับ .02678 กับค่าน้ำหนักที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0 ตามลำดับ
unfaithful spouse unfaithful husband
free abortion pill open when to get abortion
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
looking to cheat click my husband cheated on me
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: บุคลิกภาพ, borderline, borderline personality, borderline personality disorder, borderline personality disorder, personality, psychology, psychiatry, screening test, test, จิตวิทยา, จิตเวชศาสตร์, บุคลิกภาพ, แบบคัดกรอง, แบบทดสอบ, แบบประเมิน, แบบวัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 374360000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย