เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บุคลิกภาพกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม.

 

ผู้วิจัย/Authors: สุรีย์ ห้วยธาร

ชื่อเรื่อง/Title: บุคลิกภาพกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพ หาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับระดับความเครียด และเปรียบเทียบบุคลิกภาพกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ตัวอย่างประชากรคือนักศึกษาพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 253 คน ได้มาจากการสุ่มแบบระดับขั้นอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบบุคลิกภาพ MPI (The Maudsley Personality Inventory) และแบบสำรวจความเครียด HOS (Health Opinion Survey) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาพยาบาลมีบุคลิกภาพแบบชอบแสดงตัว (คะแนน Scale - E ? 28.01) 58.9% บุคลิกภาพแบบที่ชอบเก็บตัว (คะแนน Scale - E < 28.01) 41.1% บุคลิกภาพแบบที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ (คะแนน Scale N< 27.60)4.54) 53.7% และบุคลิกภาพแบบที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ (คะแนน Scale N < 27.60) 46.3% นักศึกษาพยาบาลที่มีความเครียดระดับสูง (คะแนน HOS > 34.54) มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ มากกว่าบุคลิกภาพแบบที่ชอบแสดงตัวและแบบที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ นักศึกษาพยาบาลที่มีความเครียดระดับปานกลาง (คะแนน HOS < 25.48 - 34.54) มีบุคลิกภาพแบบที่ชอบแสดงตัว และแบบที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ มากกว่าบุคลิกภาพแบบที่ชอบเก็บตัวและแบบที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ นักศึกษาพยาบาลที่มีความเครียดระดับต่ำ (คะแนน HOS < 25.48) มีบุคลิกภาพแบบที่ชอบแสดงตัว และแบบที่มีความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่าแบบที่ชอบเก็บตัวและแบบที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ 2. บุคลิกภาพ Scale - E มีความสัมพันธ์เชิงลบ (r = .3033) กับระดับความเครียดและบุคลิกภาพ Scale - N มีความสัมพันธ์เชิงบวก (r = .5503) กับระดับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .001 3. ลำดับการเกิดและจำนวนพี่น้องมีผลต่อบุคลิกภาพเฉพาะ Scale - N แต่อาชีพของบิดมารดามีผลต่อบุคลิกภาพเฉพาะ Scale - E ส่วนภูมิลำเนา วุฒิการศึกษาของบิดา มารดาและรายได้ของครอบครัวไม่มีผลต่อบุคลิกภาพทั้ง Scale - E และ Scale - N
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
why men have affairs redirect redirect
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
abortion personal stories site suction abortion
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
how to cheat on my husband site my wife cheated
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat

Keywords: MPI, nurse, psychology, stress, personality, ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, นักศึกษาพยาบาล, บุคลิกภาพ, พยาบาล, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374350000022

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย