เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่ออัตมโนทัศน์ของเยาวชนกระทำผิดกฎหมาย.

 

ผู้วิจัย/Authors: กาญจนา อิ่มสำราญรัชต์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่ออัตมโนทัศน์ของเยาวชนกระทำผิดกฎหมาย.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีอัตมโนทัศน์ของเยาวชนกระทำผิดกฎหมาย กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนชายกระทำผิดกฎหมายที่สถานฝึกและอบรมบ้านกรุณา ระหว่าง 15-18 ปี โดยมีคะแนนจากแบบวัดอัตมโนทัศน์เทนเนสซี่ที่อยู่ในระดับเท่ากับหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนอัตมโนทัศน์โดยส่วนรวม และสมัครใจเข้าร่วมการทดลองจำนวน 16 คน โดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองที่ 1 จำนวน 8 คน และกลุ่มทดลองที่ 2 จำนวน 8 คน เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม สัปดาห์ละ 2 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง จำนวน 10 ครั้ง รวม 15 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่ม โดยกลุ่มทดลองที่ 1 ทำการทดสอบก่อนการทดลอง แล้วเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ทำการทดสอบหลังการทดลองครั้งที่ 1 ต่อจากนั้นมาอีก 5 สัปดาห์ ทำการทดสอบซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 2 ในกลุ่มทดลองที่ 2 ทำการทดสอบก่อนการทดลองครั้งที่ 1 ต่อจากนั้นมากอีก 5 สัปดาห์ ทำการทดสอบก่อนการทดลองครั้งที่ 2 แล้วเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม และทำการทดสอบหลังจากสิ้นสุดการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดอัตมโนทัศน์เทนเนสซี่ทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากแบบวัดอัตมโนทัศน์เทนเนสซี่ โดยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. เยาวชนกระทำผิดกฎหมายที่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม มีคะแนนอัตมโนทัศน์เพิ่มขึ้นกว่าก่อนได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในระยะหลังการทดลองและระยะติกตามผล 2. เยาวชนกระทำผิดกฎหมายที่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มมีคะแนนอัตมโนทัศน์สูงกว่ากลุ่มที่ยังไม่ได้เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
My wife cheated on me click all wives cheat
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: การปรึกษาเชิงจิตวิทยา, adolescence, counseling, group, , psychiatry, psychology, กลุ่ม, จิตวิทยา, , จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, เยาวชน, วัยรุ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374340000038

ISSN/ISBN: 974-581-728-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย