เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาสภาวะจิตสังคมในเด็กป่วยเรื้อรัง.

 

ผู้วิจัย/Authors: นงคราญ จิณศิริ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาสภาวะจิตสังคมในเด็กป่วยเรื้อรัง.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาสภาวะจิตสังคมในเด็กป่วยเรื้อรัง เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสภาวะจิตสังคมในเด็กป่วยเรื้อรัง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยเด็กมีปฏิกิริยาต่อการเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งมีอาการทางกาย อาการทางจิตใจ และพฤติกรรมต่างๆ ระคนกันไป ปัญหาสภาวะจิตสังคมของผู้ปกครองเด็กป่วยเรื้อรัง สามารถจัดลำดับปัญหาได้ดังนี้ คือ 1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านความวิตกกังวล 3. การเลี้ยงดู 4. ความกลัว 5. ชีวิตส่วนตัวและสังคม 6. ความรู้สึกผิด 7. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 8. การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ จากปัญหาสภาวะจิตสังคมในเด็กป่วยเรื้อรังต่างๆ เหล่านี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่ผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครองของเด็กป่วยเรื้อรัง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครองของเด็กป่วยเรื้อรังเหล่านี้สามารถปรับตัวเข้ากับโรคและการรักษาได้
why most women cheat signs of infidelity
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
most women cheat women affair married men cheat
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: child, child psychiatry, psychiatry, psychology, social, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, เด็ก, สังคมวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374340000025

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย