เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชัยนาท

 

ผู้วิจัย/Authors: กฤษฎา ชลวิริยะกุล, นิวัติ เอี่ยมเที่ยง, กรรณิการ์ วุฒิพงษ์วรโชค

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชัยนาท

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย,พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การศึกษาเรื่องความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชัยนาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชัยนาท ศึกษาระดับความสัมพันธ์ของความเครียดกับเพศ ลำดับการเกิด อายุ ประเภทที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา และค่าใช้จายต่อเดือน ความรู้เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนใหญ่ ๆ ความคาดหวังจากบิดา-มารดา หรือครู การเงินและสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาอยู่ไกลจากภูมิลำเนา และเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการป้องกันความเครียด โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดชัยนาท ที่มีเลขที่เลขคู่ในแต่ละชั้น รวม 40% จำนวน 952 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 2,447 คน วิธีการศึกษาใช้แบบสอบถามที่ประยุกต์มาจากแบบทดสอบ CMI ซึ่งดัดแปลงโดย เทพวัลย์ สุชาติและแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีหาค่าความถี่ แล้วแสดงเป็นร้อยละ ของข้อมูลค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้วิธี t-test และ Anova ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความเครียดสูงซึ่งมีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต หรือมีปัญหาสุขภาพจิตบ้างแล้ว จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 มีความเครียดสูงจำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ความแตกต่างในเรื่องเพศมีผลต่อความเครียด ส่วนความแตกต่างในเรื่องลำดับการเกิด อายุ สถานที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่อเดือนไม่มีผลต่อความเครียด และปัจจัยที่มีผลต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาล มีความสำคัญมากน้อยดังนี้ 1. อิทธิพลจากเพื่อน 2. การเงินหรือค่าใช้จ่าย 3. ความรู้เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนใหญ่ ๆ 4. ความคาดหวังจากครู-อาจารย์ หรือทางโรงเรียน 5. ความคาดหวังจากผู้ปกครอง 6. สภาพที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้จากภูมิลำเนา สำหรับการคลายเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใช้กันเพื่อช่วยลดความเครียดให้กับตนเอง พบว่า นักเรียนได้ใช้วิธีต่าง ๆ มากน้อยตามลำดับดังนี้ การฟังเพลง ร้องเพลง การพยายามทำใจให้สบาย ปรับตัวเอง การเล่นกีฬา ออกกำลังกาย การแก้ไขปัญหาจากสาเหตุ การดูโทรทัศน์และวีดีโอ อ่านหนังสือ คุยกับเพื่อน อ่านหนังสือพิมพ์ และการ์ตูน การนอน ทำงานบ้าน ปรึกษาผู้รู้ไปเที่ยวและอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น เกิดจากหลายสาเหตุ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และสังคม ควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ให้การป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นในเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู ไม่สร้างความกดดันโดยมิได้ตั้งใจจากการคาดหวังบุตรหลาน และลูกศิษย์จนเกินไป โดยเฉพาะเรื่องการเรียน และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่ควรให้กำลังใจ เป็นเพื่อนคู่คิด และช่วยแก้ปัญหา ตลอดจนชี้แนะแนวทางชีวิตและการศึกษาที่เหมาะสมให้ ในส่วนของสังคม สถาบันการศึกษาควรมีการร่วมมือประสานงานกันเป็นเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือเด็กที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร และโอกาสเท่าเทียมกัน ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนี้ตัวนักเรียนเองควรได้รับความรู้และวิธีปฏิบัติ เพื่อการเตรียมตัวในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ มีการวางแผนการเรียนที่ดีมาตั้งแต่เนิ่น ๆ และเรียนรู้วิธีคลายเครียดให้กับตนเองที่ ง่าย ๆ เมื่อเกิดภาวะเครียด คือ การผ่อนลมหายใจเข้า ออก ช้าๆ จนสุด ทำหลาย ๆ ครั้ง ก่อนอ่านหนังสือ หรือก่อนเข้าห้องสอบ ก็จะช่วยลดความวิตกกังวลความตื่นเต้น และเรียกสมาธิกลับมาได้ดีวิธีหนึ่ง
read go married and want to cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
aids pictures symptoms click aid symptoms
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
horny sex stories read reading sex stories
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ความเครียด, CMI, psychiatry, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นักเรียน, โรงเรียน, วัยรุ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ศูนย์สุขภาพจิตชัยนาท กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 311390000003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย