เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แบบบันทึกพัฒนาการโดยแม่หรือผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชัยนาท

 

ผู้วิจัย/Authors: สนาม บินชัย

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แบบบันทึกพัฒนาการโดยแม่หรือผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชัยนาท

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก ความต้องการใช้รวมทั้งความคาดหวังในตัวเด็ก และทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กโดยแม่หรือผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชัยนาท กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลเด็กต่ำกว่า 6 ปี อย่างน้อย 1 คน ในเขตเมือง และชนบท เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และแบบบันทึกพัฒนาการเด็ก (TDST) พ.ศ. 2530 พยาบาลเทคนิคที่ศูนย์สุขภาพจิตผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ใช้สัดส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจัย ผลการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำแบบบันทึกพัฒนาการเด็ก (TDST) พ.ศ.2530 โดยแม่หรือผู้ดูแล สามารถทำบันทึกพัฒนาการได้สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ เฉลี่ยร้อยละ 82.93 (ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ร้อยละ 88.67 , ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ร้อยละ 84.95, ด้านการใช้ภาษาและการได้ยิน ร้อยละ 71.14 , ด้านการช่วยเหลือตนเอง ร้อยละ 88.75 ด้านสังคม ร้อยละ 81.17) ส่วนเรื่องความต้องการใช้ มีความต้องการใช้เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ ร้อยละ 99.0 ตามคาดหวังในตัวเด็ก ต้องการให้เด็กโตขึ้นพึ่งพาตนเองได้ ประสบความสำเร็จในการศึกษาและอาชีพ ส่วนทัศนคติในการเลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี
website open i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
i cheated on my husband now what read i cheated on my
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: child, child psychiatry, development, psychiatry, TDST, จิตเวช, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, เด็ก, พัฒนาการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: ศูนย์สุขภาพจิตชัยนาท กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 311380000004

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย