เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยลมชักศึกษาเฉพาะกรณีด้านสังคมและจิตใจ

 

ผู้วิจัย/Authors: จินตนา หะรินเดช

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยลมชักศึกษาเฉพาะกรณีด้านสังคมและจิตใจ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2540 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด / Details:

ที่มาและความสำคัญของปัญหา ผู้ป่วยโรคลมชักต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตหลายอย่าง ทั้งยังต้องเผชิญกับทัศนคติในเชิงลบของประชาชนทั่วไปที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในเรื่องลมชัก ทำให้ผู้ป่วยโรคนี้เกิดความเครียดและวิตกกังวลมาก ประกอบกับโรคลมชักเป็นโรคเรื้อรังที่มีพยาธิสภาพทางสมองจึงมีผลกระทบต่อสติปัญญาและบุคลิกภาพของบุคคล ก่อให้เกิดปัญหาในการประกอบชีพและส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ป่วย ครอบครัว และประเทศชาติ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ได้บริการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักจำนวนมาก และนอกเหนือจากภาวะของความเจ็บป่วยทางกายแล้ว ยังพบโรคแทรกทางจิตเวชได้บ่อยในผู้ป่วยโรคลมชักด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชัก ซึ่งมารับบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนช่วยเหลือทางด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยโรคลมชักต่อไป วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยโรคลมชัก 2. เพื่อศึกษาปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชัก 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชัก 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางด้านจิตใจกับปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชัก 5. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการรักษาและช่วยเหลือทางด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยโรคลมชักต่อไป ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยโรคลมชักซึ่งมารับบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2538 –มีนาคม 2539 โดยมีเกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษา คือ มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ไม่จำกัด เพศ สถานภาพ สมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ ไม่เคยมีประวัติเจ็บป่วยทางจิตเวชมาก่อน ไม่มีอาการชักในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนศึกษา ไม่มีความเจ็บป่วยแทรกซ้อนอื่น ๆ หรือมีความยุ่งยากจากเหตุการณ์อื่น ๆ ใน ชีวิต และมีสติปัญญาที่จะสื่อสารกันเข้าใจได้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นมาปรากฎด้วยลักษณะทั่วไป ปัจจัยด้านสังคมและจิตใจ 2. แบบทดสอบ SCL-90 (Symptom Distress Checklist 90) 3. แบบทดสอบ M.P.I (The Maudsley Personality Inventory) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์และดำเนินการทดสอบด้วยแบบทดสอบ SCL-90 แต่ละแบบทดสอบบุคลิกภาพ M.P.I. ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใชัโปรแกรมสำเร็จรูป EPI INFO เวอร์ชั่น 6 โดยใช้ค่าสถิติ X , S.D. , t-test , ANOVA , X2 และ ค่า Fisher axact ผลการวิจัย 1. ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยลมชัก พบว่า ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเพศชายและหญิง ในจำนวนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ51.00 และ 49.00 ตามลำดับ ผู้ป่วยร้อยละ 65.00 มีอายุระหว่าง21-40 ปี และร้อยละ 81.00 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ผู้ป่วยมีสถานภาพสมรส โสดและคู่ ในจำนวนใกล้เคียงกันคิดเป็นร้อยละ 46.00 และ 45.00 ตามลำดับ ร้อยละ 67.00 ของผู้ป่วยมีอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง ส่วนรายได้ร้อยละ 58.00 มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อเดือน สำหรับระยะเวลาเจ็บป่วยด้วยโรคลมชัก ผู้ป่วยร้อยละ 39.00 และ 35.00 มาเป็นระยะเวลา 1-10 ปี และ 11-20 ปี ตามลำดับผู้ป่วยร้อยละ 71.00 ยังมีอาการชักอยู่ แต่ร้อยละ29.00 ยังไม่มีอาการชัก 2. ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชัก 2.1 ปัจจัยทางด้านสังคมพบว่า ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ดีกับคู่สมรสและพ่อแม่ คิดเป็นร้อยละ 71.00 และ 83.00 ตามลำดับ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องและเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์ดีคิดเป็นร้อยละ 79.00 และ 79.00 ตามลำดับ ผู้ป่วยร้อยละ 59.00 มีรายได้น้อย มีหนี้สินและไม่มีรายได้ของตนเอง ผู้ป่วยร้อยละ 90.00 มีที่อยู่อาศัยในสภาพดีพอควร และผู้ป่วยร้อยละ 62.00 ไม่มีปัญหาด้านการงาน ส่วนปัญหาการเรียนมีผู้ป่วยเพียง 2 ราย อยู่ในวัยเรียนและว่ามีปัญหาการเรียนทั้งสองราย นอกนั้นไม่ตอบ 2.2 ปัจจัยด้านจิตใจ พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 74.00 มีความรู้สึกว่าเพื่อบ้านมีความรู้สึกที่ดีกับตนสงสารเห็นใจ ในขณะที่ผู้ป่วยมีความรู้สึกต่อตนเองไม่ดีถึงร้อยละ 72.00 สำหรับบุคลิกภาพ ผู้ป่วยทั้งหมดมีบุคลิกภาพแบบ Neurotic Extravertion 3. ปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชัก พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 41.00 มีปัญหาทางจิตใจในกลุ่มอาการความรู้สึกผิดปกติด้านร่างกายมากที่สุด รองลงมามีปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการ ความรู้สึกซึมเศร้า ความรู้สึกกลัว สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมบ่งชี้อาการวิกลจริต การย้ำคิดย้ำทำ ความรู้สึกตนเองบกพร่อง ความรู้สึกไม่เป็นมิตร ความรู้สึกหวาดระแวง และความรู้สึกวิตกกังวล คิดเป็นร้อยละ 31.00,31.00,23.00,19.00,17.00,17.00, และ 9.00 ตามลำดับ 4. ปัญหาทางด้านจิตใจและปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชัก 4.1 ปัจจัยด้านสังคม 4.1.1 ปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการความรู้สึกผิดปกติด้านร่างกายของผู้ป่วยโรคลมชักมีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.1.2 ปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการย้ำคิดย้ำทำของผู้ป่วยโรคลมชักมีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.1.3 ปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการความรู้สึกตนเองบกพร่องของผู้ป่วยโรคลมชักมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการงานและความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.1.4 ปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการ ความรู้สึกซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคลมชักมีความสัมพันธ์กันกับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง และความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.1.5 ปัญหาด้านจิตใจในกลุ่มอาการวิตกกังวลและความรู้สึกไม่เป็นมิตรของผู้ป่วยโรคลมชัก ไม่มีความแตกต่าง หรือสัมพันธ์กันตามปัจจัยด้านสังคมต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4.1.6 ปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการความรู้สึกกลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยไม่มีเหตุผลของผู้ป่วยโรคลมชัก มีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.1.7 ปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการความรู้สึกหวาดระแวงของผู้ป่วยโรคลมชัก มีความสัมพันธ์กันกับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและมีความแตกต่างกันตามปัจจัยด้านการงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.1.8 ปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการพฤติกรรมบ่งชี้อาการวิกลจริตของผู้ป่วยโรคลมชัก มีความสัมพันธ์กับพ่อแม่และความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4.2 ปัจจัยทางด้านจิตใจ 4.2.1 ปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการความรู้สึกผิดปกติด้านร่ายกายของผู้ป่วยโรคลมชัก มีความแตกต่างกันตามความรู้สึกของเพื่อนบ้านต่อผู้ป่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.2.2 ปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการย้ำคิดย้ำทำและกลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่มีเหตุผล ไม่มีความแตกต่างหรือสัมพันธ์กันตามปัจจัยด้านจิตใจต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4.2.3 ปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการความรู้สึกตนเองบกพร่องของผู้ป่วยโรคลมชักมีความแตกต่างกันตามความรู้สกึของเพื่อนบ้านต่อผู้ป่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.2.4 ปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการความรู้สึกซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคลมชัก มีความแตกต่างกันตามความรู้สึกของเพื่อนบ้านต่อผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4.2.5 ปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการวิตกกังวลของผู้ป่วยโรคลมชัก มีความแตกต่างกันตามบุคลิกภาพด้าน Extravertion อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.2.6 ปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการความรู้สึกไม่เป็นมิตรของผู้ป่วยโรคลมชักมีความแตกต่างกันตามความรู้สึกของเพือนบ้านต่อผู้ป่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.2.7 ปัญหาทางด้านจิตใจในกลุ่มอาการความรู้สึกหวาดระแวง และพฤติกรรมบ่งชี้อาการวิกลจิริตของผู้ป่วยโรคลมชัก มีความแตกต่างกันตามความรู้สึกของเพื่อนบ้านต่อผู้ป่วย บุคลิกภาพ Extravertion และ Neuroticism อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01,.05 และ .05 ตามลำดับ
click here cheat on husband what is infidelity
link unfaithful husband why women cheat on husbands
cheaters wife affair read
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
spy phone free download android spy apps free texting spyware
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
women looking to cheat link when a husband cheats
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
lesbian sex stories click sex stories sites
percent of women that cheat click how to spot a cheater
cheaters link all women cheat
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how married men cheat read reasons why husband cheat
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: epilepsy, MPI, psychiatry, psychology, SCL-90, social, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคลมชัก, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 202410003002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต