เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ทัศนคติและการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2540

 

ผู้วิจัย/Authors: สุพิทยา สังฆะพิลา, ยุทธนี เพ็ญสุวรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: ทัศนคติและการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2540

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2540 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าการดูแลผู้ป่วยโรคจิต และทัศนคติของผู้ดูแลต่อการพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตอยู่ในระดับใด ประชากรเป้าหมายคือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตทุกคนในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนทั้งหมด 1,762 คน สุ่มสัมภาษณ์ตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการทำวิจัยได้ จำนวน 326 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้การพยาบาลผู้ป่วยมากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง ที่มีอายุ 46 ปีขึ้นไป เกือบ 3 ใน 4 เป็นบิดา/มารดา และญาติของผู้ป่วย มากกว่า 4 ใน 5 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกือบทั้งหมดจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มากกว่า 2 ใน 3 มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว และมากกว่าครึ่งที่รายได้ของครอบครัวต่อปีเมื่อเทียบกับรายจ่ายพอใช้ ผู้ป่วยโรคจิตในจังหวัดร้อยเอ็ดมากกว่าครึ่งเป็นเพศชาย เกือบ 3 ใน 4 มีอายุไม่เกิน 45 ปี มากกว่า 2 ใน 3 เริ่มป่วยเมื่ออายุ 20 ปี ขึ้นไป ประเภทของผู้ป่วย ร้อยละ 23.6 เป็นประเภทเก็บตัว ร้อยละ 35.0 เป็นประเภทแสดงออก ร้อยละ 27.9 เป็นประเภทหวาดระแวง สถานบริการที่ผู้ป่วยไปรับบริการส่วนมากคือ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และโรงพยาบาลอำเภอ ประเภทบัตรที่ใช้ในการรับบริการ ส่วนมากใช้บัตรผู้มีรายได้น้อยและประกันสุขภาพ การให้การพยาบาลผู้ป่วย ร้อยละ 65.0 จะพาไปพบแพทย์ตามนัด ร้อยละ 55.8 จะกระตุ้นให้กำลังใจผู้ป่วยให้ผู้ป่วยทำงานตามความสามารถ ร้อยละ 50.6 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยพูดระบายปัญหาและส่งเสริมให้เข้ากับสังคมกับคนทั่วไปได้ และร้อยละ 69.2 จะสังเกตอาการผิดปกติ ถ้าพบก็จะพาไปพบแพทย์ การดูแลผู้ป่วยนั้น เกือบทั้งหมดผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง ผู้ดูแลผู้ป่วยมากกว่า 2 ใน 3 ไม่เคยไดัรับการอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเลย กระทรวงสาธารณสุขคือหน่วยงานที่จัดการอบรมและส่งบุคลากรมาเยี่ยมเยียนผู้ป่วยมากที่สุด ความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต ร้อยละ 52.1 ต้องการคู่มือในการดูแลผู้ป่วย ร้อยละ 77.3 ต้องการเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาและร้อยละ 70.2 ต้องการการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยที่บ้าน ทัศนคติของผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีต่อการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในจังหวัดร้อยเอ็ดในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทัศนคติต่อการดูแลผู้ป่วยโรคจิตไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .05) ในตัวแปร เพศ ลักษณะของครอบครัว อายุ ประเภทผู้ดูแลผู้ป่วย ส่วนผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีรายได้ไม่พอใช้ จะมีทัศนคติต่อการดูแลผู้ป่วยดีกว่าผู้มีรายได้พอใช้เมื่อเทียบกับรายจ่าย (P < .05) ผลการวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลหรือการให้บริการผู้ป่วยโรคจิต ควรหาแนวทางเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นในเรื่องเกี่ยวกับโรคจิตให้แก่ผู้ให้การดูแลผู้ป่วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล นอกจากนั้นควรสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าเวชภัณฑ์ (ยา) สำหรับผู้ป่วย
why most women cheat signs of infidelity
My wife cheated on me click here all wives cheat
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
why men have affairs go redirect
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
how to catch a cheat open married men having affairs
married looking to cheat open how can people cheat
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ทัศนคติ, community, nurse, psychiatry, psychosis, psychotic, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, พยาบาล, โรคจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 202410003001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต