เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นและความครบถ้วนเกี่ยวกับการบันทึกการพยาบาลโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: วิภาวี จันทมัตตุการ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นและความครบถ้วนเกี่ยวกับการบันทึกการพยาบาลโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ การบันทึกการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล เป็นกิจกรรมสำคัญที่พยาบาลทุกคนต้องปฏิบัติเพราะบันทึกการพยาบาลเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงข้อมูลการทำงาน ทำให้ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลและอาการของผู้ป่วย รวมทั้งเป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสารระหว่างทีมพยาบาล ในการวางแผนให้การพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและเป็นหลักฐานสำคัญทางกฎหมาย เพื่อแสดงว่าพยาบาลได้ดูแล เอาใจใส่และไม่ทอดทิ้งผู้ป่วย แต่การบันทึกการพยาบาลไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อวินิจฉัยการพยาบาล จากการศึกษาเชื่อว่าพยาบาลโรงพยาบาลสวนสราญรมย์มีความรู้เรื่องนี้ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และพยาบาลระดับต้รท่แล้ว แต่ความคิดเห็นของพยาบาลดรงพยาบาลสวนสราญรมย์เกี่ยวกับการบันทึกพยาบาล รวมทั้งการศึกษาความครบถ้วนของข้อมูลในบันทึการพยาบาลตามหัวข้อที่กำหนด ยังไม่ปรากฎรายงานการศึกษา คาดว่าพยาบาลน่าจะมีความคิดต่อการบันทึกการพยาบาลแตกต่างกันและบันทึกการพยาบาลอาจจะไม่ครบถ้วนแตกต่างกัน วัตถุประสงค์ การวิจัยนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือประการแรกเพื่อสำรวจความคิดเห็นของพยาบาลโรงพยาบาลสวนสราญรมย์เกี่ยวกับการบันทึการพยาบาลและประการที่สองเพื่อสำรวจความครบถ้วนของข้อมูลในบันทึการพยาบาลตามหัวข้องที่กำหนด คือ ข้อมูลสนับสนุน ข้อวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรม การพยาบาล และ การประเมินผลการพยาบาลขากแฟ้มประวัติผู้ป่วย วิธีการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการสำควจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบันทึกการพยาบาลด้วยการสอบถามพยาบาลระดับปฏิบัติการ จำนวน 180 คน และสำรวจความครบถ้วนของบันทึการพยาบาลด้วยการสังเกตการบันทึกการพยาบาลการบันทึกในแฟ้มประวัติผู้ป่วย่ จำนวน 200 แฟ้ม ผลที่ได้รับ พบว่า พยาบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบันทึการพยาบาลว่ามีผลประโยชน์ร้อยละ 49.4 ขาดการนิเทศใกล้ชิด ร้อยละ 46.7 และบันทึกการพยาบาลมีความครบถ้วน ร้อยละ 17.5 โดยเฉพาะข้อวินิจฉัยการพยาบาลมีครบถ้วนเพียงร้อยละ 24.5 สรุปและข้อเสนอแนะ พยาบาลส่วนใหญ่เห็นว่าการบันทึกการพยาบาลมีประโยชน์ แต่ใช้เวลามากและบันทึกยาก จึงควรให้การอบรมแก่พยาบาลเกี่ยวกับการบันทึกการพยาบาลให้สามารถเขียน ได้ถูกต้องครบถ้วน ปรับรูปแบบบันทึกการพยาบาลให้ง่ายต่อการบันทึกรวมทั้งจัดทำคู่มือบันทึกการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจิตเวช นอกจากนี้ควรมีการนิเทศสม่ำเสมอและควรลดการบันทึกที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นลง
husbands who cheat click why wifes cheat
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: ความคิดเห็น, พยาบาล, การบันทึกการพยาบาล, บันทึกทางการพยาบาลจิตเวช, การพยาบาลจิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, ผู้ป่วยจิตเวช, nure's note, nures report, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 20143336295

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต