เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของจำนวนครั้งการดำเนินกระบวนการกลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปรับตัวด้านจิตสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ผู้วิจัย/Authors: อรพรรณ สุนทวง เกศมุกดา จันทร์ศิริ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของจำนวนครั้งการดำเนินกระบวนการกลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปรับตัวด้านจิตสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

กระบวนการกลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจเป็นบริการหนึ่งของงานสุขภาพจิต เพื่อช่วยเหลือการปรับตัวด้านจิตสังคมสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ของสมาชิกศูนย์บริการทางการแพทย์และสังคมในช่วงกลางวันของโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งเป็นการนำผลการวิจัยมาพัฒนาการทำกลุ่มบำบัด มีการดำเนินกลุ่ม 6 ครั้ง ระยะห่าง 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จากการดำเนินงานพบปัญหาอุปสรรค คือ ผู้ติดเชื้อต้องสิ้นเปลืองค่าเดินทาง เกิดความเมื่อยล้าและบางรายไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ครบทั้ง 6 ครั้ง ผู้วิจัยจึงสนใจทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธ์ผลของจำนวนครั้งในการดำเนินกลุ่ม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลดจำนวนครั้งของการดำเนินกลุ่มลง อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพงานบริการและเกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการที่เข้าร่วมกลุ่ม วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการปรับตัวด้านจิตสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจระหว่างการดำนเนินกลุ่ม 2 ครั้ง ระยะห่าง 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เปรียบเทียบกับผู้ติดยาเชื้อที่เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจดำเนินกลุ่ม 6 ครั้ง ระยะห่าง 1 ครั้งต่อสัปดาห์ วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ของสมาชิกศูนย์ฯ จำนวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 8 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายกลุ่มทดลอง เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีการดำเนินกลุ่ม 2 ครั้ง ระยะห่าง 1 ครั้งต่อสัปดาห์ กลุ่มเรียบเทียบ เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีการดำเนินกลุ่ม 6 ครั้ง ระยะห่าง 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างและแบบประเมินการปรับตัวด้านจิตสังคมของ Derogatis การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบยูของแมน-วิทนย์ สรุปและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนครั้งของการดำเนินกลุ่มเสริมสร้างพลังอำนาจทั้ง 2 วิธี สามารถช่วยส่งเสริมการปรับตัวด้านจิตสังคมได้ แต่การดำเนินกระบวนการกลุ่ม เสริมสร้างพลังอำนาจจำนวน 2 ครั้ง เป็นวิธีการที่ผู้ติดเชื้อมีความพึงพอใจและสะดวกต่อการเข้าร่วมกลุ่ม รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการและโรงพยาบาลดังนั้นจึงได้รูปแบบการดำเนินกลุ่มที่มีจำนวนครั้งเอื้อต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีประสิทธิภาพ คำสำคัญ การปรับตัวด้านจิตสังคม กระบวนการกลุ่มเสริมสร้างพลังอำนายผู้ติดเชื้อเอชไอวี
click here cheat on husband what is infidelity
cheater marriage affairs go
how to spot a cheater how many people cheat open
how to cheat on my husband site my wife cheated
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women cheat on their husbands go why men cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
why married men have affairs click married men cheat with men

Keywords: กระบวนการกลุ่ม, ภาวะสุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, การปรับตัว, กลุ่มบำบัด, การพยาบาลจิตเวช, ปฏฺบัติการพยาบาล, เอดส์, โรคเอดส์, AIDS, HIV, group therapy, psychiatric nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: สำนักงานปลัดกระทรวง กระทวงสาธารณสุข

Code: 20143006248

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต