เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษารูปแบบการเผชิญความเครียดและเงื่อนไขการนำไปสู่การฆ่าตัวตายของนิสิตนักศึกษา

 

ผู้วิจัย/Authors: สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษารูปแบบการเผชิญความเครียดและเงื่อนไขการนำไปสู่การฆ่าตัวตายของนิสิตนักศึกษา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหารูปแบบการเผชิญความเครียดของนิสิตนักศึกษา ผลที่ได้ นักศึกษาที่มีรูปแบบเผชิญความเครียดแบบปกติ มีปัญหาด้านการเรียน คือ ปรับตัวให้เข้ากับวิธีการเรียน การแบ่งเวลาเรียน-เวลาทำกิจกรรม วิธีการสอน ความคาดหวังที่มีต่อการเรียน การช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนในกลุ่ม การต้องทำงานในขณะที่เรียน มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ ไม่สามารถแบ่งเวลาให้กลุ่มอย่างเหมาะสม และมีรูปแบบการเผชิญความเครียดด้วยการระบายความรู้สึกให้คนใกล้ชิดฟัง การครุ่นคิดโดยลำพัง การยอมรับปัญหาและสถานการณ์ นักศึกษาที่มีรูปแบบเผชิญปัญหาที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมีผลการเรียนต่ำมากอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงสูงที่จะถูกให้ออก ไม่พึงพอใจต่อคณะและมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ รับรู้ว่ามีการแข่งขันด้านการเรียนในกลุ่มเพื่อน เกิดความเห็นแก่ตัวและมีความสัมพันธ์ห่างเหินภายในกลุ่มเพื่อน และมีความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบห่างเหิน ครอบครัวตั้งความหวังและมาตรฐานสูงเกินกว่าที่นักศึกษาจะปฏิบัติตามได้และการอยู่หอพักทำให้ต้องพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีรูปแบบการเผชิญความเครียดสองลักษณะ คือ เงียบเฉย เก็บความรู้สึก ไม่แสวงหาความช่วยเหลือ พึ่งพาสุราและสารเสพติด หรือแสวงหาความช่วยเหลือทางจิตใจ เช่น บริการปรึกษาของมหาวิทยาลัย ฮอท์ไลน์คลายเครียด แต่ไม่พึงพอใจนัก ส่วนนักศึกษาที่มีรูปแบบเผชิญปัญหาที่มีความเสี่ยงสูงและเคยพยายามฆ่าตัวตาย พบว่ามีปัญหาการเรียนไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เครียด แต่เป็นปัญหาความรัก เพราะเป็นลักษณะเบี่ยงเบนทางเพศทำให้ต้องปกปิด ความที่ถูกคนรักปฏิเสธ ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีลักษณะห่างเหิน ในวัยเด็กประสบการณ์พ่อแม่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ในครอบครัวใช้คำพูดเสียดสี เหน็บแนมในช่วงภาวะวิกฤต รู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า มีความเครียดในการปรับตัวต่อพฤติกรรมของเพื่อนและรุ่นพี่ในหอพัก และมีรูปแบบการเผชิญความเครียดหลังรอดชีวิตจากการฆ่าตัวตาย โดยพยายามแสวงหาผู้รับฟังปัญหาของตน ได้แก่ เพื่อนทางอินเตอร์เน็ต สมาชิกในครอบครัว อาจารย์ผู้สอนและจิตแพทย์
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
how to cheat on my husband site my wife cheated
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: การเผชิญความเครียด, ความเครียด, เครียด, การฆ่าตัวตาย, ฆ่าตัวตาย, นักศึกษา, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, stress, suicide, psychiatry, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมสุขภาพจิต

Code: 201420005160

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต