เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย

 

ผู้วิจัย/Authors: มานิดา สิงหัษฐิต, อัญชลี ศิลาเกษ, ศักดา ขำคม, จิรังกูร ณัฐรังสี

ชื่อเรื่อง/Title: การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการฆ่าตัวตาย ปัจจัยเกื้อหนุนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาวะเสี่ยง และพยายามฆ่าตัวตาย ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนปลอดจากการฆ่าตัวตายและชุมชนเสี่ยงหรือมีการฆ่าตัวตาย เมือปี พ.ศ. 2541 ในเขตพื้นที่จังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเก็บข้อมูลได้จากการสำรวจพื้นที่และข้อมูลทั่วไปของชุมชน โดยการสนทนากลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณ์ วิเคราะห์เอกสาร โดยใช้ระยะเวลาศึกษาในชุมชนทั้ง 2 เป็นเวลา 28 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประเด็นคำถามทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างในการสนทนากลุ่มตามกรอบแนวคิดในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายและตีความ ผลที่ได้ 1. ด้านองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนปลอดจากการฆ่าตัวตาย มีความพร้อมมากกว่าชุมชนเสี่ยงหรือมีการฆ่าตัวตาย อาทิ โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร คุณภาพการศึกษา ในขณะที่ชุมชนเสี่ยงหรือมีการฆ่าตัวตาย มีความผันผวนในสถาบันการศึกษา และมีโครงสร้างที่ต้องพึ่งพาผลผลิตสาขาเกษตรกรรมมากกว่าชุมชนปลอดจากการฆ่าตัวตาย 2. ปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย เกิดจากความขัดแย้งภายในครอบครัว ปัญหาเรื่องการเรียน ผิดหวังจากความรัก ปัญหาจากการติดเชื้อเอดส์ ยาเสพติด 3. ปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งผลในด้านการป้องกันช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย คือ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตที่สำคัญที่สุด คือ บุตร มารดา คู่สมรส ญาติพี่น้อง และเพื่อนตามลำดับ 4. ไม่มีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน และช่วยเหลือผู้มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย เนื่องจากเห็นว่าการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องปัจเจกบุคคล และไม่สามารถประเมินภาวะเสี่ยงของบุคคลที่มีความคิดจะฆ่าตัวตายได้ สรุปและข้อเสนอแนะ 1. การมีส่วนร่วมในการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาวะเสี่ยง และพยายามฆ่าตัวตายในชุมชน จะต้องมีองค์การที่รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิต เป็นผู้ประสานงาน รวมทั้งผลักดันให้คนในชุมชนได้ตระหนักในปัญหาการฆ่าตัวตายจนเกิดกระบวนการผลิด วางแผน เพื่อการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน โดยไม่ยึดติดรูปแบบหรือวิธีการแบบเดิม เช่น การสอน การแจกเอกสาร เป็นต้น 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อหารูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายในชุมชน โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ควรอยู่ในลักษณะผสมผสานกับการดำเนินชีวิตหรือกลุ่มต่าง ๆ ที่ชุมชนมีอยู่แล้ว
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how to spot a cheater women affair open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: ฆ่าตัวตาย, ชุมชน พยายามฆ่าตัวตาย, ชุมชนเสี่ยง, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, suicide, psychiatry, attempt suicide, community, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005159

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต