เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ครอบครัวกับการพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดนครปฐม

 

ผู้วิจัย/Authors: ขนิษฐา บำเพ็ญผล และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ครอบครัวกับการพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดนครปฐม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะครอบครัวของผู้พยายามฆ่าตัวตาย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของครอบครัว แบบแผนการเลี้ยงดูพัฒนาการและบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว วงจรชีวิตและการปรับตัวต่อปัญหาของครอบครัว และศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวภายหลังที่มีคนในครอบครัวพยายามฆ่าตัวตาย วิธีดำเนินการ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้พยายามฆ่าตัวตาย ที่มารับบริการบำบัดรักษายังโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ในช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2542 จำนวน 6 ราย ผลที่ได้ โครงสร้างครอบครัวของผู้พยายามฆ่าตัวตาย เป็นครอบครัวเดี่ยวประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก มีแบบแผนการเลี้ยงดูไม่คงเส้นคงวา บางครั้งเข้มงวด บางครั้งปล่อยปละละเลย มีการเฆี่ยนตีรุนแรง และดุด่า ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ขาดการประคับประครองทางอารมณ์ต่อกัน เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีปัญหาเกิดขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว ขาดความผูกพันไม่แน่นแฟ้น มีความขัดแย้งระหว่างพี่น้อง พ่อแม่ลูก วงจรชีวิตและการปรับตัวต่อปัญหาของครอบครัวพบว่า พ่อแม่ไม่ได้ปลูกฝังในเรื่องการรับผิดชอบและการพึ่งพาตัวเองอย่างเพียงพอ ครอบครัวไม่มีความยืดหยุ่นไปตามช่วงวัยของสมาชิกครอบครัว ไม่มีการเตรียมตัวที่จะรับบุคคลอื่น เช่น เขย สะใภ้เข้ามาอยู่ในครอบครัว สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาส่งผลต่อตัวผู้พยายามฆ่าตัวตายมากกว่า ต่อครอบครัวและชุมชน สรุปและข้อเสนอแนะ จากการที่ได้พบว่า โครงสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว มีแบบแผนการเลี้ยงดูที่ไม่คงเส้นคงวา ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ขาดการประคับประคองทางอารมณ์ต่อกัน ขาดความผูกพันที่แน่นแฟ้นต่อกัน มีความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่ลูก และพี่น้อง ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมความรู้ ให้ครอบครัวตระหนักถึงการสื่อสารกันในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูลูก การประคับประครองทางอารมณ์ต่อกัน เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีปัญหา และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
dating for married how women cheat meet to cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ฆ่าตัวตาย, ครอบครัว พยายามฆ่าตัวตาย, บุคลิกภาพ, จิตวิทยา, suicide, psychiatry, attempt suicide, behavior, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005157

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต