เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเจรจาต่อรองเพื่อช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะวิกฤต

 

ผู้วิจัย/Authors: ศูนย์สุขภาพจิตเขต 13

ชื่อเรื่อง/Title: การเจรจาต่อรองเพื่อช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะวิกฤต

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าใจข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการเจรจาต่อรอง 2. เพื่อให้บุคลากรตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าใจหลักการและเทคนิคในการเจรจาต่อรอง 3. เพื่อให้บุคลากรตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าใจหลักการผสมผสานระยะการจู่โจมและการเจรจาต่อรอง วิธีการ ระดมสมอง จัดทำ Focus group เพื่อสังเคราะห์เนื้อหา ผลที่ได้ 1. วีสัยทัศน์ชุดการเจรจาต่อรองเพื่อช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะเครียด 2. เทป cassette การเจรจาต่อรองเพื่อช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะวิกฤต สรุปและข้อเสนอแนะ เทคโนโลยีนี้มุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะวิกฤตมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการเจรจาต่อรอง สามารถนำไปปฎิบัติงานได้
read website married and want to cheat
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
why married men have affairs click married men cheat with men

Keywords: การเจรจาต่อรอง, ภาวะวิกฤต, เทคโนโลยีสุขภาพจิต, จิตวิทยา, จิตเวชฉุกเฉิน, ชุมชน, จิตเวชชุมชน, วิกฤตสุขภาพจิต, psychology, crisis, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: ศูนย์สุขภาพจิตเขต 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005156

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต