เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการทำร้ายตนเอง เขตจังหวัดนนทบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: นันทนา รัตนากร และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการทำร้ายตนเอง เขตจังหวัดนนทบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์/วิธีการ เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการทำร้ายตนเอง ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน ใน 6 สัปดาห์แรก และ 3 เดือนหลังมีพฤติกรรม เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีพฤติกรรม ที่รับบริการในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐเขตจังหวัดนนทบุรี และบุคคลในครอบครัว และใช้วิธีการสนทนากลุ่มกับผู้นำชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับผู้มีพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลที่ได้ ในส่วนของผู้มีพฤติกรรม พบว่า ใน 6 สัปดาห์แรก มีปัญหาด้านสุขภาพร่างกายในระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจที่เกิดจากฤทธิ์ตกค้างจากสารที่ใช้เพื่อการทำร้ายตนเอง ด้านจิตใจพบว่า สับสน น้อยใจ คิดมากในเรื่องที่เกิดขึ้น หงุดหงิด เศร้า ซึม ร้องไห้ อาย ไม่ต้องการพบปะใคร หลังทำพฤติกรรมรู้สึกเสียใจ รู้ว่าทำไม่ถูก ไม่มีผลต่อการแก้ปัญหาสามารถปรับตัวได้ใน 3 เดือน หลังมีพฤติกรรม โดยหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น ในส่วนของบุคคลในครอบครัว พบว่า 6 สัปดาห์แรก ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปต้องดูแลผู้มีพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ขาดงาน นอนไม่หลับ เสียใจที่ไม่ใส่ใจกับสัญญาณเตือน ตกใจ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คิดหาสาเหตุการเกิด และพบว่าผู้กระทำสำเร็จ ส่งผลกระทบที่รุนแรงและยาวนานต่อบุคคลในครอบครัวมากกว่าผู้กระทำไม่สำเร็จ ในส่วนของชุมชน รู้สึกเศร้าสลด ถ้ารู้ก่อนจะให้ความช่วยเหลือ ทุกคนห่วงใย ไม่มีใครพูดถึงในทางไม่ดี คนในชุมชนพยายามหาทางช่วยเหลือกัน แม้ระยะเวลาผ่านไปคนยังจำได้ไม่ลืม สรุปและข้อเสนอแนะ การมีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และหากคนในชุมชนรับรู้ถึงการกระทำของผู้มีพฤติกรรมน้อยหรือไม่ทราบเลย ผู้มีพฤติกรรมจะปรับตัวอยู่ในสังคมได้เร็ว จึงควรรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนให้บุคคลหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ถูกต้อง ให้บุคคลตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังมีพฤติกรรม จัดโปรแกรมการช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจแก่ผู้มีพฤติกรรมและครอบครัวใน 6 สัปดาห์แรก เพื่อป้องกันการมีพฤติกรรมซ้ำ และให้มวลชนหลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพข่าวการทำร้ายตนเองหรือลดความรุนแรงในการเสนอข่าวลง
website link wife cheaters
link husband cheated why women cheat on husbands
website cheat how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife
dating for married how women cheat meet to cheat
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: พฤติกรรมการทำร้ายตนเอง, พฤติกรรม, จิตวิทยา, ทำร้ายตนเอง, ความรุนแรง, behavior, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005155

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต