เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการจัดทำกลุ่มทัศนศึกษาเชิงพุทธประยุกต์

 

ผู้วิจัย/Authors: นวลลักษณ์ บูรณะกิติ, ไพลิน โพธิ์สุวรรณ์, วรรณภา สาโรจน์, สุพานี ศรีหลัก, ธนิต โคตมะ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการจัดทำกลุ่มทัศนศึกษาเชิงพุทธประยุกต์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ.2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ เตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปดำรงชีวิตในครอบครัวและชุมชนด้วยควาามปกติสุขและเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยรายอื่นต่อไป วิธีการ โดยการนำผู้ป่วยจิตเภทอาการทางจิตทุเลา ตึกอังสนา 2 และตึกอังสนา 3 ครั้ง 8.16 ราย รวม 97 ราย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกรกฎาคม 2542 เข้ารับฟังการบรรยายจากวัดศรีสว่าง วัดป่าวิเวกธรรมสถาน วัดโพธิ์โนนทัน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นและนำผู้ป่วยไปทัศนศึกษาที่บึงแก่นนคร การติดตามและประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยขณะเข้าร่วมโครงการ และการใช้แบบสอบถามกับผู้ป่วยทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ ผลที่ได้ โดยภาพรวม ผู้ป่วยรู้สึกพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ร้อยละ 84.4 เนื่องจากได้ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศนอกสถานที่ ได้รับฟังธรรมะที่เป็นประโยชน์ ทำให้จิตใจสงบเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันได้ดี ผู้ป่วยร้อยละ 53.6 สามารถนำหลักธรรมที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ จากการติดตามผลพบว่าผู้ป่วยจำนวน 68 ราย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวได้อย่างปกติสุข ผู้ป่วยจำนวน 20 ราย กลับมารักษาซ้ำ และผู้ป่วยจำนวน 9 รายยังไม่จำหน่าย สรุปและข้อเสนอแนะ การเข้าร่วมโครงการทำให้ผู้ป่วยสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับตัวอยู่ร่วมกับครอบครัว และชุมชนต่อไปได้ด้วยความปกติสุข ดังนั้นจึงควรมีการจัดทำโครงการดังกล่าวต่อไป เพื่อช่วยบำบัดรักษาสภาพจิตใจของผู้ป่วยจิตเภท ที่อาการทางจิตทุเลาแล้วให้กลับไปดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้โดยปกติสุข
read website married and want to cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
why men have affairs redirect redirect
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
my husband cheated femchoice.org dating for married people
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
how married men cheat open reasons why husband cheat
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: กลุ่มทัศนศึกษาเชิงพุทธประยุกต์, กลุ่ม, ผู้ป่วยจิตเภท, พฤติกรรม, กิจกรรมกลุ่ม, กลุ่มกิจกรรม, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 2014200051200

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต