เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันโรคเอดส์โดยกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจเด็กและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: วีนัส จันมา

ชื่อเรื่อง/Title: การส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันโรคเอดส์โดยกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจเด็กและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ทดลองมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรม การส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันโรคเอดส์โดยกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจเด็กและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา โดยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทักษะชีวิตกับกระบวนการเรียนรู้ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ความตระหนักรู้ในตนเอง ความเห็นใจผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างสัมพันธภาพการสื่อ การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา การจัดการกับอารมณ์และความเครียดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในเจ้าหน้าที่อบรมเด็กและเยาวชนแกนนำ และขยายผลสู่ระบบชุมชนบำบัด ด้วยกิจกรรมแบบองค์รวมและบูรณาการกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน ผลการศึกษาพบว่า การประเมินผลก่อนและหลังดำเนินงานโครงการ คะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตด้านพุทธิพิสัยไม่แตกต่างกัน ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.01) การประเมินผลก่อนและหลังจากฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ความสามารถของเจ้าหน้าที่ แกนนำในการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและประยุกต์สื่อกับเรื่องราวของพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนแกนนำได้ การประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนแกนนำด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน เด็กและเยาวชนแกนนำมีส่วนร่วมในการแสดงออก และใช้ประสบการณ์มานำเสนอและประยุกต์ได้ มีส่วนร่วมในการใช้ประบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและประยุกต์สื่อกับเรื่องราวของพื้นที่ขยายผลสู่เพื่อนเด็กและเยาวชนได้ การขยายผลสู่ระบบชุมชนบำบัด สามารถจัดทำโครงการและแผนงานแบบองค์รวมและบูรณาการกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนได้
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
cheaters wife affair read
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
spy phone free download spyware mobile texting spyware
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
my husband cheated femchoice.org dating for married people
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ทักษะชีวิต, โรคเอดส์, การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, เด็ก, เยาวชน, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, psychology, mental health, child, adolescence, aids

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007087

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข