เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: สุทธิสารณ์ วัฒนมะโน

ชื่อเรื่อง/Title: การประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6 ,24-26 มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

็ปัจจุบันโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุข สังคมและเศรษฐกิจของประเทศโดยกลุ่มชายวัยแรงงานป่วยและตายด้วยโรคเอดส์มากที่สุด ซึ่งมีการติดเชื้อโรคเอดส์ตั้งแต่วัยรุ่น วัยรุ่นจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ที่สำคัญยิ่ง ดังนั้นการสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อป้องกันโรคเอดส์ด้วยการเสริมสร้างทักษะชีวิตจึงเป็นนวัตกรรมใหม่น่าที่จะนำมาใช้เพื่อช่วยเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่วัยรุ่นในการป้องกันโรคเอดส์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 86 คน เป็นกลุ่มทดลอง 44 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 42 คน โดยกลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมทักษะชีวิต ตามแนวคิดทักษะชีวิตศึกษาขององค์การอนามัยโลก ร่วมกับนำทฤษฎีการเรียนรู้แบบการมีประสบการณ์จริงของคอล์บมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วยแผนการสอนและชุดกิจกรรม จำนวน 8 ครั้ง การเรียนการสอนเป็นแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน โดยกำหนดสถานการณ์จำลองและใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม ได้แก่ การระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติการฝึกทักษะเกมส์ และการสาธิต ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ครั้ง คือ ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Students t-test, Paired samples t-test, Z-test และ Pearsons Product Moment Correlation ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีความตระหนักในตนเองเกี่ยวกับโรคเอดส์ ความรับผิดชอบในการป้องกันโรคเอดส์ ทักษะการตัดสินใจเพื่อป้องกันโรคเอดส์ ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันโรคเอดส์ และมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่าความตระหนักในตนเองเกี่ยวกับโรคเอดส์ ความรับผิดชอบในการป้องกันโรคเอดส์ ทักษะการตัดสินใจเพื่อป้องกันโรคเอดส์และทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันโรคเอดส์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์ มีผลทำให้นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรีเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความตระหนักในตนเองเกี่ยวกับโรคเอดส์ ความรับผิดชอบในการป้องกันโรคเอดส์ ทักษะการตัดสินใจเพื่อป้องกันโรคเอดส์และทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันโรคเอดส์ตลอดจนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ถูกต้องมากขึ้น ดังนั้นโปรแกรมทักษะชีวิตในรูปแบบดังกล่าวนี้ ควรได้รับการพิจารณาเพื่อนำไปปรับใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ หรือนำไปประยุกต์ในกลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความแตกต่างในแต่ละสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
website link wife cheaters
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
spy phone apps android go spyware for android phone
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
why do husband cheat site when married men cheat
how to cheat on wife go why wife cheated
women cheat husband go women who cheat on their husbands
cheats read infidelity in marriage
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: adolescence, AIDS, HIV, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ทักษะชีวิต, นักเรียน, โรคเอดส์, โรงเรียน, วัยรุ่น, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200410006004

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข