เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: แนวทางการดำเนินงานในระบบการให้บริการสาธารณสุขเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย

 

ผู้วิจัย/Authors: กิติกร มีทรัพย ์และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: แนวทางการดำเนินงานในระบบการให้บริการสาธารณสุขเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6 ,24-26 มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์; การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อได้ของมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาความรุนแรงของการฆ่าตัวตายในคนไทย ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการช่วยเหลือในสถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ และแนวทางในการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการให้บริการเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายของคนในชุมชน โดยศึกษาจากเอกสารของกรมตำรวจและสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ รวมทั้งได้ลงเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาในการให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการด้วยสาเหตุพยายามฆ่าตัวตาย ผล; จากผลการวิจัยพบว่า อัตราการฆ่าตัวตายและการพยายามฆ่าตัวตายสูงขึ้นในแต่ละปี ต้งแต่ปี 2535-2538 กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสำเร็จส่วนใหญ่เป็นเพศชายอยู่ในช่วงอายุ 31-50 ปี มีสถานภาพโสดและสมรสเท่าๆ กัน สาเหตุเกิดจากปัญหาทางจิตใจได้แก่ โรคประสาท เครียด ปรับใจไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อผิดหวังในเรื่องความรัก และใช้ชีวิตผูกคอตายมากที่สุด พื้นที่กลุ่มเสี่ยงคือจังหวัดในภาคเหนือ ส่วนกลุ่มที่เสี่ยงต่อการพยายามฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 13-24 ปี ถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวช สาเหตุเกิดจากประสาทหลอนมากที่สุด ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปสาเหตุเกิดจากปัญหาครอบครัวเช่นการทะเลาะวิวาทและเรื่องชู้สาว สรุป; สำหรับสาเหตุปัญหาในระบบบริการสาธารณสุข พบว่า บุคลากรทุกระดับยังขาดทักษะในการดูแลด้านสังคมจิตใจ การประเมินภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ขาดการประสานงานและส่งต่อทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งมีทัศนคติในทางลบต่อผู้ป่วยที่มารับบริการด้วยสาเหตุพยายามฆ่าตัวตาย ดังนั้น แนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายต้องเป็นทั้งในด้านระดับนโยบาย ระบบสาธารณสุขและชุมชน
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
cheaters wife affair read
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women looking to cheat site when a husband cheats
reasons women cheat go how to cheat on wife
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
cheaters women who love to cheat all women cheat
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: community, psychiatry, suicide, การฆ่าตัวตาย, ฆ่าตัวตาย, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200410005065

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข