เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรุนแรงในครอบครัว; ศึกษาในหญิงตั้งครรภ์

 

ผู้วิจัย/Authors: ดนยา ธนะอุดม

ชื่อเรื่อง/Title: ความรุนแรงในครอบครัว; ศึกษาในหญิงตั้งครรภ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5, 4-6 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของหญิงตั้งครรภ์และสามี ลักษณะครอบครัวการเผชิญเหตุการณ์เครียด การรับรู้บทบาททางเพศหญิงและเพศชายกับการถูกทำร้ายด้านร่างกายและจิตใจของหญิงตั้งครรภ์จากสามี กลุ่มตัวอย่างคือหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 จำนวน 400 คน ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2539 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2539 โดยสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยข้อมูลลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของหญิงตั้งครรภ์และสามี ข้อมูลลักษณะครอบครัวแบบวัดการเผชิญเหตุการณ์เครียด แบบวัดการรับรู้บทบาทเพศหญิงและเพศชายและแบบวัดการถูกทำร้ายด้านร่างกายและด้านจิตใจของหญิงตั้งครรภ์จากสามี วิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ถูกทำร้ายด้านร่างกายมีร้อยละ 12.00 ถูกทำร้ายด้านจิตใจร้อยละ 22.50 ตำแหน่งที่ถูกทำร้ายด้านร่างกายมากที่สุด คือ บริเวณใบหน้า วิธีการที่สามีทำร้ายที่พบมากที่สุดคือ การตบ การวิจัยครั้งนี้ไม่พบการใช้อาวุธ/ของมีคม ในการทำร้ายร่างกายและลักษณะการบาดเจ็บที่ได้รับ ส่วนใหญ่เป็นรอยแดง ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการถูกทำร้ายด้านร่างกายและด้านจิตใจของหญิงมีครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ พฤติกรรมการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด การเล่นการพนัน จำนวนบุตร สถานภาพสมรส ประเภทครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างหญิงตั้งครรภ์กับสามี การเผชิญเหตุการณ์เครียด และการรับรู้บทบาทเพศหญิงและเพศชายของหญิงตั้งครรภ์
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
My wife cheated on me click all wives cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: ความรุนแรงในครอบครัว, หญิงตั้งครรภ์, เครียด, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, violence, family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200390005062

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข