เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการใช้ข้อมูลต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในโรงพยาบาลแพร่

 

ผู้วิจัย/Authors: วิมลศรี ลัทธิวงศกร, สุดารัตน์ สุธราพันธ์, พรธิดา ชื่นบาน

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการใช้ข้อมูลต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในโรงพยาบาลแพร่

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5, 4-6 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของการใช้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดอย่างมีแบบแผนต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด โดยศึกษาจากผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดช่องท้องและไตในโรงพยาบาลแพร่ ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2537 จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 30 คน โดยใช้เกณฑ์เพศ อายุ การศึกษา การผ่าตัด ระยะเวลารอผ่าตัด ประสบการณ์การผ่าตัดใช้แบบประเมินความวิตกกังวลที่สร้างจากผลการศึกษาของสไปล์เบอร์เกอร์และคณะ (Spielberger, et al.1970) ประเมินความวิตกกังวลของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง 1 วันก่อนผ่าตัด กลุ่มทดลองได้รับข้อมูลอย่างมีแบบแผนส่วนกลุ่มควบคุมได้รับข้อมูลตามปกติ และประเมินความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนส่งเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง การประเมินความวิตกกังวลของผู้ป่วย ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยก่อนรับการเตรียมก่อนผ่าตัดกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองมีความวิตกกังวลไม่แตกต่างกัน ภายหลังได้รับการให้ข้อมูลโดยกลุ่มทดลองได้รับข้อมูลอย่างมีแบบแผน กลุ่มควบคุมได้รับข้อมูลตามปกติประเมินความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด พบว่าผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีความวิตกกังวลลดลงกว่าก่อนได้รับข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) ส่วนกลุ่มควบคุมกลับมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จากผลการศึกษา ควรนำไปปรับปรุงวิธีการเนื้อหาของข้อมูลที่จะให้แก่ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด การที่พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูลตามปกติมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ภายหลังการนอนในโรงพยาบาลและใกล้เวลาผ่าตัด แสดงว่าการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยควรปรับปรุงทั้งวิธีการและเนื้อหา
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
why men have affairs redirect redirect
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
i cheated on my husband now what read i cheated on my
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
lesbian sex stories click sex stories sites

Keywords: วิตกกังวล, ภาวะวิตกกังล, การให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน, การปฏฺบัติการพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, ผ่าตัด, anxiety, anxious

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200390005048

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข