เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 

ผู้วิจัย/Authors: กิติกร มีทรัพย์

ชื่อเรื่อง/Title: คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5 ,4-6 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

กลุ่มประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มใหญ่โตขึ้นด้วยเหตุในด้านดีหลายประการ เช่น ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิทยาศาตร์ ประชากรผู้สูงอายุควรได้รับการวิจัยทำความรู้จักมากขึ้น เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้สูงอายุถูกเรียกว่าเป็น “คนแก่” ก็มักจะถูกทอดทิ้งได้ง่ายเสมอ แท้ที่จริงแล้วผู้สูงอายุควรได้รับการฟื้นฟูดูแลด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการคือ ในฐานะกลุ่มประชากรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นคลังปัญญาของกลุ่มชน และเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยอย่างเป็นรูปธรรม อันสามารถจะนำผลไปประกอบการศึกษาผู้สูงอายุในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ลึกซื้งและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งเป็นแนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ด้วย การศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 24 คน โดยใช้แบบทดสอบคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก (WHO-100) อันเป็นข้อคำถาม 100 ข้อ ให้ผู้สูงอายุประเมินตนเอง (Rating) ในเรื่องของสุขภาพกาย (Physical health) จิตใจ (Psychological functions) ความเป็นอิสระ ความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อมและความเชื่อ (Believes) ด้วย ผลการศึกษาเป็นที่น่าสนใจ กล่าวคือ คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับที่พอใช้ได้ แต่ดูในระดับหมวดย่อย ความมั่นคงปลอดภัย และเงื่อนไขจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รายละเอียดและผลการวิเคราะห์ได้นำเสนอในที่ประชุมต่อไป
link unfaithful husband why women cheat on husbands
read go married and want to cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
women cheat husband go women who cheat on their husbands
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: คุณภาพชีวิต, culture, geriatrics, psychiatry, psychology, social, WHO, คุณภาพชีวิต, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้สูงอายุ, วัฒนธรรม, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200390005034

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข