เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของผู้ป่วยโรคลมชัก; ศึกษากรณีผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกโรคระบบประสาท

 

ผู้วิจัย/Authors: สายพิณ กมลชัย

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของผู้ป่วยโรคลมชัก; ศึกษากรณีผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกโรคระบบประสาท

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5,4-6 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของผู้ป่วยโรคลมชักและเพื่อหากลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของผู้ป่วยโรคลมชัก ศึกษาในกรณีผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกโรคระบบประสาท โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา จำนวน 85 ราย ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคลมชักทุกรายตามเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ, chi-squared test ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคลมชักส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 51.20 การไปไหนมาไหนตามลำพังของผู้ป่วยโรคลมชัก เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่พบได้บ่อยคิดเป็นร้อยละ 21.2 และพบว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในผู้ป่วยโรคลมชัก พบได้มากคิดเป็นร้อยละ 47.1 ผู้ป่วยโรคลมชักที่อยู่คนเดียว และใช้สารเสพติดเป็นประจำ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จำนวนการชักในรอบ 1 ปี มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
link unfaithful husband why women cheat on husbands
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: พฤติกรรม, epilepsy, seizure, behavior, risk, พฤติกรรมเสี่ยง, โรคลมชัก, ลมชัก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200390005032

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข