เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญพา ณ นคร

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5 ,4-6 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

ปัจจุบันแนวโน้มการเพิ่มของจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆ การที่ผู้ป่วยไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ ปัจจัยหนึ่งก็คือสังคมไม่ยอมรับในตัวผู้ป่วย การถูกรังเกียจจากบุคคลรอบข้างในสังคม ทำให้ผู้ป่วยกลับป่วยด้วยโรคจิตซ้ำแล้วซ้ำอีก ฉะนั้นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถอยู่ในสังคมได้นานที่สุดคือการได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่ดี การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวชและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรและสังคมกับการสนับสนุนทางสังคมและคาดว่าการสนับสนุนทางสังคมที่ดีจะส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความเจ็บป่วยได้อย่างปกติสุข วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเวชใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ตั้งแต่ 1-5 ครั้ง จำนวน 120 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลทางสังคมและแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติไค-สแควร์ ผลการศึกษาผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม ระดับปานกลางในทุกๆ ด้าน ได้แก่การได้รับการตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ การได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่า การได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters infidelity open
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: ผู้ป่วยจิตเวช, การสนับสนุนทางสังคม, โรคจิต, psychiatry, social support, psychotic patient, psychosis

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200390005031

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข