เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การวิจัยประเมินผลโครงการอบรมเสริมทักษะการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสำหรับผู้ปกครอง

 

ผู้วิจัย/Authors: สมจิตต์ ฤทธิ์รักษา, มัจฉรี โอสถานนท์, จันทิมา จินตโกวิท

ชื่อเรื่อง/Title: การวิจัยประเมินผลโครงการอบรมเสริมทักษะการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสำหรับผู้ปกครอง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5 ,4-6 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการอบรมเสริมทักษะการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสำหรับผู้ปกครองว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และเพื่อรับทราบถึงการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมของผู้ปกครองที่เข้ารับการอบรมตามโครงการจำนวน 44 คน เป็นการศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติแบบร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า โครงการอบรมในครั้งนี้มีการเตรียมพร้อมที่ดี มีเนื้อหาตรงกับความต้องการและความสนใจไม่สลับซับซ้อน เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติได้ดี สำหรับเนื้อหาสาระที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและการแก้ไขในขณะที่เนื้อหาที่นำไปใช้ประโยชน์มากที่สุดเป็นเนื้อหาเรื่องการฝึกภาคปฏิบัติ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบสัดส่วนกันแล้วไม่ว่าเนื้อหาที่ให้ความรู้และเนื้อหาที่นำไปใช้ประโยชน์ ปรากฎว่าเนื้อหาภาคบรรยายมีมากกว่าทางปฏิบัติมาก ปัญหาและอุปสรรคในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากตัวเด็กเอง บิดามารดา ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวเด็ก ส่วนเนื้อหาที่ควรเพิ่มเติมสำหรับการ อบรมในครั้งต่อไปได้แก่ วิธีการที่เด็กจะช่วยตัวเอง การดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้นสำหรับเด็ก การขจัดความท้อแท้ของบิดามารดาและการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก เป็นต้น ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ อบรมในครั้งต่อไป ได้แก่ การจัดอบรมต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง ผู้ดำเนินการอบรมกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กควรปรึกษาหารือร่วมกัน ควรเพิ่มเวลาฝึกภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีการฝึกสถานการณ์จริงที่เป็นกิจวัตรประจำวันของเด็กให้มากขึ้น ทั้งนี้ควรจัดให้มีวิดีทัศน์เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติมาใช้ประกอบการบรรยายและการฝึกภาคปฏิบัติด้วยกับจัดช่วงปิดภาคเรียนและเชิญวิทยากรเฉพาะด้านมาอบรม เป็นต้น
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
how to spot a cheater how many people cheat open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable

Keywords: เครียด, ความเครียด, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, MR, psychology, stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200390005028

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข