เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการใช้หนังสือการ์ตูนต่อการรับรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลในเด็กป่วยวัยเรียน

 

ผู้วิจัย/Authors: โสภิต เจนจิรวัฒนา, ประเทียน จารุศุภร

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการใช้หนังสือการ์ตูนต่อการรับรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลในเด็กป่วยวัยเรียน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5, 4-6 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิดความกลัวและวิตกกังวล ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมเด็กป่วยโดยการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงพยาบาล เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อโรงพยาบาลการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสือการ์ตูนต่อการรับรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลในเด็กป่วยวัยเรียน อายุ 6-13 ปีที่เข้ารับการรักษาในกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 60 คน ทำการศึกษาแบบกึ่งทดลองสองกลุ่มโดยวัดก่อนและหลังการทดลอง โดยทำการศึกษาในกลุ่มควบคุมก่อนแล้วจึงศึกษาในกลุ่มทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลและหนังสือการ์ตูนเรื่อง “มารู้จักโรงพยาบาลกันเถอะ” วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์หาความแปรปรวนร่วม (ANOVA) และ t-test ผลการวิจัยพบว่าเด็กป่วยที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลจากหนังสือการ์ตูน มีการรับรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลเมื่อสิ้นสุดการรักษาดีกว่าก่อนการรักษาและเด็กป่วยที่ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล จากหนังสือการ์ตูนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .001 ซึ่งได้ผลเช่นเดียวกับการวิจัยของโสภิต เจนจิรวัฒนาเรื่องผลการใช้หนังสือการ์ตูน ต่อการรับรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลในเด็กวัยเรียน 8-12 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรจะมีการเผยแพร่หนังสือการ์ตูนเรื่อง “มารู้จักโรงพยาบาลกันเถอะ” ให้เด็กวัยเรียนได้อ่านศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงพยาบาลก่อนที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งต่อไป และควรมีการศึกษาสื่อการสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูน เพื่อเตรียมเด็กป่วยในกิจกรรมการรักษาพยาบาล เช่น การเจาะหลัง การเจาะไต การฉายรังสี ฯลฯ ต่อไป
link how many guys cheat why women cheat on husbands
read go married and want to cheat
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
meet to cheat go why women cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
why do husband cheat link when married men cheat
most women cheat women affair married men cheat
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: anxiety, fear, mental health, psychology, perception, สุขภาพจิตเด็ก, สุขภาพจิต, เด็ก, การรับรู้, กลัว, วิตกกังวล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200390005024

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข