เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโครงการสายสัมพันธ์แม่-ลูก โรงพยาบาลสระบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: ธีรวัลย์ คณานุรักษ์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโครงการสายสัมพันธ์แม่-ลูก โรงพยาบาลสระบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5, 4-6 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโครงการสายสัมพันธ์แม่-ลูก โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมของแม่ในเรื่องความรู้ ทัศนคตลและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สมมติฐานการวิจัย แม่ที่มี ที่อยู่ อายุ การศึกษา อาชีพ แหล่งความรู้การได้รับความรู้และจำนวนครั้งของการฝากครรภ์ต่างกัน จะมีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 วิธีการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นแม่หลังคลอดหอผู้ป่วยสูติกรรม และแม่ที่พาลูกมารับการตรวจสุขภาพที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 194 คน โดยมีลูกอายุตั้งแต่ 0-18 เดือน การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบไม่เฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จำนวน 20 ข้อ ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จำนวน 20 ข้อ การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์หญิงหลังคลอดที่หอผู้ป่วยสูติกรรมระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ และแม่ที่พาลูกมารับการรักษา
click here catch a cheater what is infidelity
wife cheaters infidelity open
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
cheaters women who love to cheat all women cheat
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: พฤติกรรม, ทัศนคติ, พฤติกรรม, เอดส์, โรคเอดส์, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, attitude, behavior, aids, hiv

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200390005023

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข