เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความเครียดของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลในเครือข่ายเขต 2

 

ผู้วิจัย/Authors: ใจตา รุ่งสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความเครียดของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลในเครือข่ายเขต 2

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5, 4-6 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยจากการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความเครียด ระดับความเครียด พฤติกรรมเผชิญความเครียด จากการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบระดับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพกับพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลในเครือข่าย 2 จำนวน 9 โรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานให้องผู้ป่วยหนักตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จำนวน 157 คน ส่งแบบสอบถามให้ได้รับตอบคืนมา 156 คน คิดเป็นร้อยละ 99.36 เป็นพยาบาลวิชาชีพจำนวน 111 คน พยาบาลเทคนิคจำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป แบบวัดปัจจัยจากการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความเครียด แบบวัดพฤติกรรมเผชิญความเครียด นำมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติซี (Z-Test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ปัจจัยด้านลักษณะงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและการบริหารสนับสนุนหน่วยงานทั้ง 4 ด้าน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของพยาบาล 2. พยาบาลวิชาชีพประเมินว่าปัจจัยทั้ง 4 มีผลต่อระดับความเครียดปานกลางส่วนพยาบาลเทคนิค ปัจจัย จากสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความเครียดน้อยส่วนที่เหลือ 3 ด้าน ก่อให้เกิดความเครียดระดับปานกลาง
married affairs sites online why do wifes cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how to cheat on wife link why wife cheated
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ความเครียด, nurse, mental health, stress, ความเครียด, เครียด, พยาบาล, หอผู้ป่วยหนัก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200390005022

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข