เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัวระหว่างครอบครัวที่มีกับไม่มีผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในจังหวัดสระบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริรัตน์ สุขวัลย์

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัวระหว่างครอบครัวที่มีกับไม่มีผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในจังหวัดสระบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5 ,4-6 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้ต้องการเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตของประชากรในครอบครัวที่มีกับไม่มีผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในจังหวัดสระบุรี โดยการสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง 100 คน และครอบครัวที่ไม่มีผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง 100 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์ SCL-90 นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลด้วยการทดสอบ t-test ผลการวิจัยพบว่า ประชากรในครอบครัวที่ไม่มีสมาชิกป่วยจิตเวชเรื้อรังมีสุขภาพจิตดีมากกว่าประชากรในครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยจิตเวชเรื้อรังแต่เมื่อทดสอบทางสถิติพบเฉพาะอาการ Somatization, Depression, Anxiety และ Hostility เท่านั้นที่มีนัยสำคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
why men have affairs redirect married men who cheat with men
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
how to spot a cheater how many people cheat open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: family, psychiatry, SCL-90, ครอบครัว, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ปัญหาสุขภาพจิต, ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง, ผู้ป่วยจิตเวช, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200390005021

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข