เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความเครียดของญาติผู้นำส่งผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้รักษาในงานการพยาบาลจิตเวชทั่วไปหญิง โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาและความคิดเห็นต่อใบคำมั่นสัญญาในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

 

ผู้วิจัย/Authors: อัมพร รัตนวิทย์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความเครียดของญาติผู้นำส่งผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้รักษาในงานการพยาบาลจิตเวชทั่วไปหญิง โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาและความคิดเห็นต่อใบคำมั่นสัญญาในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5 ,4-6 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การเจ็บป่วยทางจิตเวชของผู้หญิงเป็นภาวะสุขภาพที่ส่งผลต่อผู้ป่วยโดยตรงและบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวหรือญาติจากสถิติย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2534-2538) ของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาพบว่าผู้หญิงถูกนำส่งและรับไว้เป็นคนไข้ในเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยปีละ 10 คน คณะผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความเครียดของญาติผู้นำส่งผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้รักษาในงานการพยาบาลจิตเวชทั่วไปหญิง โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยา HOS (Health Opinion Survey) และศึกษาความคิดเห็นต่อใบคำมั่นสัญญาเพื่อใช้เป็นสื่อในการให้จิตเวชศึกษาแก่ญาติในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยให้ญาติเข้ามามีบทบาทร่วมด้วย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามคำมั่นสัญญาที่ตกลงกันในเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่บ้านหลังกลับจากโรงพยาบาล การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเจาะจงเฉพาะญาติที่มาส่งผู้ป่วยหญิงและแพทย์รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน จำนวน 100 ราย ผลการศึกษาพบว่าญาติที่นำส่งผู้ป่วยมีความเครียดต่างระดับกัน และเห็นว่าใบคำมั่นสัญญาในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านมีประโยชน์มาก และควรมีไว้สำหรับเป็นแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การที่ญาติผู้ป่วยมีความเครียดแตกต่างกันอาจเกิดจากตัวญาติเอง หรือเป็นผลกระทบจากการมีผู้ป่วยจิตเวชในครอบครัวและญาตที่เห็นความสำคัญของใบคำมั่นสัญญา
My wife cheated on me click here all wives cheat
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: ความเครียด, family, HOS, IPD, psychiatry, service, stress, ครอบครัว, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บริการ, ผู้ป่วยใน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200390005006

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข