เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความวิตกกังวลกับสัมพันธภาพระหว่างมารดาครรภ์แรกและบุตรในระยะตั้งครรภ์

 

ผู้วิจัย/Authors: มณีภรณ์ โสมานุสรณ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความวิตกกังวลกับสัมพันธภาพระหว่างมารดาครรภ์แรกและบุตรในระยะตั้งครรภ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4 ,6-8 กันยายน 2538

รายละเอียด / Details:

สัมพันธภาพระหว่างมารดาและบุตรในครรภ์ เป็นพื้นฐานของการพัฒนาบทบาทการเป็นมารดาที่ดี อีกทั้งช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาและบุตรในระยะต่อๆ ไป ซึ่งจะมีผลในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิต อารมณ์และสังคมของบุตร จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อสัมพันธภาพระหว่างมารดาและบุตร สำหรับการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความวิตกกังวลกับสัมพันธภาพระหว่างมารดาครรภ์แรกและบุตรในระยะตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์แรก ปกติอยู่ในไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ์ จำนวน 100 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวของหญิงตั้งครรภ์ แบบวัดอัตมโนทัศน์ของหญิงตั้งครรภ์ แบบวัดความวิตกกังวลขณะเผชิญและความวิตกกังวลแฝง และแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างมารดาและบุตรในระยะตั้งครรภ์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้คือ อัตมโนทัศน์ของหญิงตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัมพันธภาพ ระหว่างมารดาครรภ์แรกและบุตรในระยะตั้งครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความวิตกกังวลไม่มีความสัมพันธ์กับสัมพันธภาระหว่างมารดาครรภ์แรกและบุตรในระยะตั้งครรภ์ อัตมโนทัศน์ของหญิงตั้งครรภ์และความวิตกกังวลสามารถร่วมกันทำนายสัมพันธภาพระหว่างมารดาครรภ์แรกและ บุตรในระยะตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 10.57 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .05 ตามลำดับ
unfaithful spouse unfaithful husband
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman

Keywords: anxiety, child, development, psychiatry, psychology, social, stress, ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, เด็ก, มารดา, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200380004060

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข