เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพึงพอใจในงาน ความตั้งใจที่จะออกจากสถาบัน และวิชาชีพของพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 

ผู้วิจัย/Authors: จิตรลดา ชัยรัตน์, วิมลวรรณ พลบุรี, อรชร มาลาหอม, วาสนา ทีปะลา, สุเพียร เปรมปราโมทย์

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจในงาน ความตั้งใจที่จะออกจากสถาบัน และวิชาชีพของพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4, 6-8 กันยายน 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงานของพยาบาล และความตั้งใจจะออกจากสถาบันและวิชาชีพพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำนวน 555 คน โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Spss/Pc+ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในงานโดยรวมของพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.19 จำแนกแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้แก่ สภาพการทำงาน การมีสัมพันธภาพในหน่วยงาน ความต้องการของงาน นโยบายและการบริหาร ความมีอิสระในการทำงาน และค่าตอบแทน พยาบาลต้องการย้ายสถานที่ทำงาน ร้อยละ 49.5 ต้องการเปลี่ยนอาชีพร้อยละ 39 อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนและกำลังใจ ความตั้งใจที่จะออกสถานและวิชาชีพ การย้ายสถานที่ทำงาน ที่ที่จะย้ายไป ความคิดในการเปลี่ยนอาชีพมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสำคัญ จากผลการวิจัยผู้บริหารควรมีสัมพันธภาพที่ดี เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น พิจารณาสนับสนุนขวัญและกำลังใจช่วยเหลือค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการวางระเบียบข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และถือปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน จะสามารถช่วยให้ความพึงพอใจในงานของพยาบาลดีขึ้น
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
link unfaithful husband why women cheat on husbands
how to spot a cheater how many people cheat open
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
most women cheat cheat husband married men cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me

Keywords: ความพึงพอใจ, nurse, พยาบาล, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, ความพึงพอใจในงาน พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200380004058

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข