เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การส่งเสริมการดูแลตนเองโดยการจัดกลุ่มแบบผสมผสาน

 

ผู้วิจัย/Authors: อุไรวรรณ นุชพุ่ม, วรรณระวี อัคนิจ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การส่งเสริมการดูแลตนเองโดยการจัดกลุ่มแบบผสมผสาน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4, 6-8 กันยายน 2538

รายละเอียด / Details:

การจัดกลุ่มแบบผสมผสาน เป็นการจัดกลุ่มที่ประยุกต์ใช้รูปแบบของกลุ่มช่วยเหลือตนเอง การให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มและการให้ความรู้ทางสุขภาพ เนื่องจากหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลสระบุรีมีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้ารับการรักษาอยู่เสมอ แต่การจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเองไม่สามารถทำได้เต็มรูปแบบ เพราะกลุ่มมีลักษณะเป็นกลุ่มเปิดคือสมาชิก เป็นผู้ป่วยใหม่ตลอดและไม่พร้อมในการเป็นผู้นำกลุ่ม นอกจากนี้พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการความรู้ในการดูแลตนเองอีกมาก และพบปัญหาทางจิตใจจากภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ดังนั้นการจัดกลุ่มที่ได้จึงเป็นกลุ่มแบบผสมผสาน โดยให้ผู้ป่วยเรื้อรังโรคเดียวกันเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์มีพยาบาลผู้นำกลุ่มทำบทบาทในการให้คำปรึกษา รับฟังและกระตุ้นให้สมาชิกได้ร่วมแก้ปัญหา เมื่อพบว่ากลุ่มขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นก็จะเสริมความรู้ให้ทางเลือกและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเอง โดยเริ่มจัดกลุ่มในเดือนกรกฎาคม 2536 ถึงปัจจุบัน มีพยาบาลวิชาชีพจาก 4 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหมุนเหวียนกันเป็นผู้นำในการจัดกลุ่มทุกวันพฤหัสบดีใช้เวลา 45 นาที-1 ชั่วโมง จากการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามผู้เข้ากลุ่มในระยะ 1 ปี แรกจำนวน 147 ราย พบว่า เป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานมากที่สุดรองลงมาคือกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ ส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจมากและต้องการเข้าร่วมกลุ่มอีก ความรู้ที่ได้รับส่วนใหญ่คือเรื่องอาหาร รองลงมาคือเรื่องพยาธิสภาพของโรค การใช้ยา ภาวะแทรกซ้อนและการออกกำลังกาย โดยประเมินว่าเป็นความรู้ที่ได้รับจากพยาบาลมากกว่าจากสมาชิกกลุ่ม และภายหลังการเข้ากลุ่มผู้ป่วยรู้สึกมีกำลังใจเพิ่มขึ้นในระดับมาก (ร้อยละ 84.36) และส่วนใหญ่คิดว่าจะสามารถดูแลตนเองได้ถูกต้องและดีกว่าเดิมในระดับมาก (ร้อยละ 77.55)
why men have affairs website married men who cheat with men
cheaters click here read
how to spot a cheater how many people cheat open
spy phone free download spyware mobile texting spyware
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
most women cheat women affair married men cheat
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: group, counseling, psychology, psychiatric nursing, กิจกรรมพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, กลุ่มกิจกรรม, การให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม, การให้คำปรึกษา กลุ่ม, จิตวิทยา, ปรึกษา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200380004020

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข