เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลกระทบการให้สุขศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ (ที่ปลอดภัย) ในกลุ่มชายขายบริการ จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: รุ่งฤดี เช้นนันท์, นวลละหงษ์ ณ เชียงใหม่, สมศักดิ์ นาคกลุ่นกูล, เจริญศรี แซ่ตั้ง, ปิยะดา คุณาวรารักษ์, ชวลิต นาถประทาน

ชื่อเรื่อง/Title: ผลกระทบการให้สุขศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ (ที่ปลอดภัย) ในกลุ่มชายขายบริการ จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4, 6-8 กันยายน 2538

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล จากสภาพปัญหาของการติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่ากว่าร้อยละ 80 มีสาเหตุเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยมีแหล่งแพร่เชื้อไวรัสเอดส์ที่สำคัญ คือ สถานบันเทิง หรือสถานบริการทางเพศในรูปแบบต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมา ผู้คนมักมองว่าสถานบริการหรือสถานบันเทิงเหล่านี้จะมีหญิงเป็นผู้ให้บริการและชายเป็นผู้ใช้บริการ แต่ปัจจุบันนี้มีสถานบันเทิงเป็นจำนวนมากที่ผุดขึ้นมา และมีชายเป็นผู้ให้บริการทางเพศ จึงนับได้ว่ามีแหล่งแพร่เชื้อไวรัสอีกประเภทหนึ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งสมควรที่จะให้ความสนใจที่จะหาวิธีการให้สุขศึกษาแก่กลุ่มชายขายบริการเหล่านั้นให้มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่อการติดเชื้อเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบการให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มชายขายบริการจังหวัดเชียงใหม่ วิธีดำเนินการ จัด Mobile Team เพื่อเข้าไปให้สุขศึกษาแก่กลุ่มชายขายบริการพร้อมกับทีมเจาะเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์ สำหรับการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอดส์ เฉพาะพื้นที่ในกลุ่มชายขายบริการในทุกแหล่งบริการเกย์ของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2536 และเดือนธันวาคม 2536 โดยจะมีการให้สุขศึกษาในเรื่องกามโรคและโรคเอดส์ และทำ Group Pre-test counseling ก่อนดำเนินการเจาะเลือดหลังจากที่ทุกคนได้รับการเจาะเลือดและสัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมการป้องกันตนเอง จากการติดเชื้อเอดส์แล้วจะทำกลุ่มสาธิตถึงวิธีการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธีและเกมส์การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติตนที่ถูกวิธี จนกลุ่มชายขายบริการทุกคนสามารถให้คำตอบในเกมส์นั้นได้ คือได้ทางเลือกที่ถูกต้องและปลอดภัยจากการติดเชื้อเอดส์ ก็มีการนัดหมายให้กลุ่มชายขายบริการทุกคนไปฟังผลเลือดที่เอื้องผึ้งคลินิก ซึ่งจะมีบริการด้าน Post counseling ต่อเนื่อง ผลการศึกษากลุ่มชายขายบริการที่ได้รับความรู้ และรับการตรวจเลือดดังกล่าวข้างต้นมีจำนวน 107 คน ในเดือนมิถุนายน 2536 และ 121 คนในช่วงเดือนธันวาคม 2536 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 20 ปี มีระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาถึงกว่าร้อยละ 80 ขายบริการร้อยละ 80 อยู่ในภาคเหนือ ร้อยละ 20 มาจากภาคอีสานและภาคกลางกว่าร้อยละ 70 ทำงานมาแล้วมากกว่า 6 เดือน และมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/เดือน กว่าร้อยละ 80 ยังเป็นโสด และกลุ่มชายขายบริการที่กล่าวมาทั้งหมดมีพฤติกรรมทางเพศร่วมกับเพศชายด้วยกันด้วยวิธีเป็นฝ่ายสอดใส่ร้อยละ 65 เป็นฝ่ายสอดใส่ (รุก) ร้อยละ 15 และเกือบร้อยละ 20 ที่ระบุว่าสามารถเป็นฝ่ายรุกหรือรับก็ได้ และพบว่าแนวโน้มของการมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มชายขายบริการนี้ดีขึ้น กล่าวคือ - มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 38 ในเดือนมิถุนายน 2536 สูงเป็นร้อยละ 52.4 ในช่วงเดือนธันวาคม 2536 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) - อัตราการไปรับฟังผลเลือด ซึ่งแสดงถึงความตระหนักหรือสนใจต่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยจากการติดเชื้อเอดส์สูงขึ้น กล่าวคือจากร้อยละ 35.5 ในเดือนมิถุนายน 2536 เป็นร้อยละ 40.7 ในเดือนธันวาคม 2536 - จำนวนผู้ที่ได้ไปฟังผลเลือดและได้รับการให้คำปรึกษาจนมีการตัดสินใจเปลี่ยนลักษณะทำงานด้านนี้เลย กว่าร้อยละ 80 ของผู้ที่มีผลเลือดบวก สรุป แม้ว่าอัตราเพิ่มของการให้ถุงยางอนามัยจะสูงขึ้นแต่ยังสูงไม่ถึงระดับที่พึงพอใจ อย่างไรก็ตามก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าวิธีการให้ความรู้ดังกล่าวโดยวิธีข้างต้นจะมีประสิทธิภาพที่ต่ำได้ ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มที่ได้รับการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนธันวาคม 2536 เป็นกลุ่มที่เคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ หลังช่วงมิถุนายน 2536 ถึงร้อยละ 60
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
married looking to cheat open how can people cheat

Keywords: AIDS, behavior, behaviour, HIV, , psychology, sex, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ, พฤติกรรม, เพศ, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200380004017

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข