เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดจันทบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: เกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์, วัชระ ประคองศรี, ศิริภักดิ์ เผือกวัฒนะ, ปราณี วงษ์กล้าหาญ

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดจันทบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4 6-8 กันยายน 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดจันทบุรี และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันโดยมีตัวแปรอิสระในการศึกษา คือ เพศ สาขาวิชาเรียน ที่พักอาศัยขณะศึกษา การได้รับข้อมูลข่าวสารโรคเอดส์ ความเชื่อด้านสุขภาพเดี่ยวกับโรคเอดส์ และการเคยมีเพศสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดจันทบุรีในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2536 ได้มาโดยการสุ่มแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) จำนวน 450 คน การรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามซึ่งคณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ข้อมูลที่รวบรวมได้นำมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และร้อยละ และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาด้วยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) ผลการวิจัยได้สรุปดังนี้ นักศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดจันทบุรี มีความรู้เรื่องเโรคเอดส์ค่อนข้างน้อยโดยมีคะแนนเฉลี่ย 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ของคะแนนเต็ม เมื่อศึกษาความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระที่ศึกษาพบว่าความรู้เรื่องเอดส์ของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับเพศ สาขาวิชาเรียน ที่พักอาศัยขณะศึกษาและความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเอดส์ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาอยู่ในระดับที่ดี มีคะแนนเฉลี่ย 36.2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.4 ของคะแนนเต็ม เมื่อศึกษาความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระที่ศึกษาพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาเรียน และความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเอดส์ นักศึกษาส่วนมากมีการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ที่ถูกต้องมีคะแนนเฉลี่ย 7.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม แต่ในนักศึกษาที่เคยมีเพศสัมพันธ์ยังคงมีพฤติกรรมที่เสี่ยง ขณะมีเพศสัมพันธ์เมื่อศึกษาความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระที่ศึกษา พบว่าการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์มีความสัมพันธ์กับเพศ สาขาวิชาเรียน ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเอดส์และการเคยมีเพศสัมพันธ์
husbands who cheat website why wifes cheat
My wife cheated on me click here all wives cheat
how to spot a cheater how many people cheat open
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
married looking to cheat open how can people cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: adolescence, AIDS, HIV, psychology, attitude, sex, จิตวิทยา, ความรู้ ทัศนคติ, นักศึกษา, เพศ, โรคเอดส์, วัยรุ่น, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200380004010

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข