เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการทางเพศของชายผู้มารับบริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: ยิ้ม แปลงเงิน และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการทางเพศของชายผู้มารับบริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4 6-8 กันยายน 2538

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการทางเพศของชายที่มาใช้บริการกับหญิงอาชีพพิเศษทั้งประเภทตรงและแอบแฝง เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเริ่มเก็บข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2537 ถึงเดือนธันวาคม 2537 ในกลุ่มเป้าหมายหญิงอาชีพพิเศษตรง 9 แห่งจำนวน 88 คน หญิงอาชีพพิเศษแฝง 16 แห่ง จำนวน 194 คน โดยหญิงอาชีพพิเศษกรอกแบบบันทึกข้อมูลมาส่งคืนเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง การศึกษาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติพรรนาและโปรแกรม SPSS/PC จากการศึกษาข้อมูลจำนวน 4,132 ชุด หญิงอาชีพพิเศษตรง 3,978 ชุด และแฝง 154 ชุด กลุ่มอายุชายที่มาใช้บริการสูงอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี (65.1%) อาชีพที่ใช้บริการหญิงอาชีพพิเศษตรงคือ ทหาร รับจ้าง นักศึกษา (19.4%, 12.1%, 2.8%) ตามลำดับ กลุ่มอาชีพที่ใช้บริการหญิงอาชีพพิเศษแฝงคือ ไม่ทราบอาชีพ รับจ้าง ข้าราชการและค้าขาย (52.6%, 19.5%, 11.0%, 11.0%) ตามลำดับ ขณะเดียวกันพบว่าช่วงเวลาที่มีการใช้บริการทางเพศสูงคือ ช่วงเวลา 19.00-24.00 น. การใช้ถุงยางอนามัย 90.8% เป็นแขกขาจร 59.0% อยู่ในเขตอำเภอเมือง 51.6% เมาสุรา 44.4% จากการศึกษานี้พบว่ากลุ่มอาชีพที่มีอัตราเสี่ยงสูงจากการติดเชื้อเอดส์ คือ อาชีพรับจ้าง ทหาร และนักศึกษา ขณะเดียวกันสามารถติดตามหญิงอาชีพพิเศษที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยตรงตัวเพื่อเน้นให้ใช้ถุงยางอนามัยตลอดจนให้เป็นแนวทางในการศึกษาประเด็นอื่นๆ ต่อไป
website cheat how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband now what read i cheated on my
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
why do husband cheat link when married men cheat
women looking to cheat site when a husband cheats
how to cheat on wife link why wife cheated
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
cheaters faithwalker.org all women cheat
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: AIDS, HIV, sex, behavior, psychology, จิตวิทยา, พฤติกรรม, บริการทางเพศ, หญิงอาชีพพิเศษ, เพศ, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200380004009

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข