เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสามารถในการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเอดส์

 

ผู้วิจัย/Authors: มัลลิกา ตั้งเจริญ, แจ่มจิตต์ เทพนามวงค์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสามารถในการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเอดส์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3, 24-26 สิงหาคม 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เพศ ระยะเวลามนการศึกษา สถานภาพสมรส การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ ความสามารถในการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเอดส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยเลือกแบบเจาะจง จำนวน 80 ราย ดำเนินการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามประเมินคุณภาพชีวิตของ สมจิต หนุเจริญกุล ซึ่งดัดแปลงจากพาดิลลาและแกรนท์ (padilla&Grant, 1985) แบบประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของเอเวอร์และคณะ (Ever, et,al 1989) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์มีความสามารถในการดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง และคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับต่ำในด้านความสัมพันธ์นั้น สถานภาพสมรสเพียงตัวเดียวที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเอดส์ ส่วนอายุ เพศ ระยะเวลาในการศึกษา การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ ความสามารถในการดูแลตนเองไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเอดส์ นอกจากนี้ยังพบว่าอายุ เพศ ระยะเวลาในการศึกษา สถานภาพสมรส การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองอีกด้วย เมื่อนำตัวแปรเหล่านี้เข้าสมการพหุคุณถดถอยแบบขั้นตอน เพื่อทำนายความสามารถในการดูแลตนเอง พบว่าไม่มีตัวแปรใดที่สามารถทำนายความสามารถในการดูแลตนเองได้ แต่เมื่อนำไปเข้าสมการพหุคุณถดถอยแบบขั้นตอน เพื่อทำนายคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเอดส์ พบว่ามีเพียงสถานภาพสมรสที่สามารถทำนายคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเอดส์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติร้อยละ 5,F(1.78) = 5.24,p<0.05
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
husbands who cheat website why wifes cheat
how to spot a cheater how many people cheat open
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
aids pictures symptoms click aid symptoms
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
married looking to cheat link how can people cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: AIDS, HIV, psychology, mental health, คุณภาพชีวิต, สุขภาพจิต, คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200370003044

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข