เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงาน และปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก

 

ผู้วิจัย/Authors: ดาเรียน สังเมฆ, นัยนา พิพัฒน์วณิชชา

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงาน และปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3, 24-26 สิงหาคม 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงาน และปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี จำนวน 34 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน ซึ่งแบ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านการทำงาน และแบบประเมินความเครียดของ พิมผกา สุขกุล ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและนำไปหาความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ปัจจัยด้านการทำงานเท่ากับ 0.90 และแบบประเมินความเครียดเท่ากับ 0.96 (2535) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1. ความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกทั้ง 2 โรงพยาบาล อยู่ในระดับที่มีความเครียดน้อย 2. ปัจจัยด้านการทำงานในด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานรวมทั้งการบริหารและสนับสนุนในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์ในทางลบกับความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 แต่ปัจจัยด้านการทำงานในด้านลักษณะงานไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียด 3. ปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติงาน อายุ สถานภาพสมรส และภาวะครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัด ในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก
click here catch a cheater what is infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
husbands who cheat website why wifes cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
spy phone apps android go spyware for android phone
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
cheaters link all women cheat
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: psychology, nursing care, stress, ความเครียด, เครียด, พยาบาลห้องผ่าตัด, ปฏิบัติการพยาบาล, พยาบาล, สุขภาพจิต, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200370003043

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข