เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่ออาการหายใจลำบากและความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 

ผู้วิจัย/Authors: อารยา ตันสกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่ออาการหายใจลำบากและความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3, 24-26 สิงหาคม 2537

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อการหายใจลำบาก และความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างได้จากการคัดเลือกโดยเจาะจงคุณสมบัติจากผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับการตรวจรักษาในคลินิกอายุรกรรม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทั่วไปจังหวัดพังงา จำนวน 20 ราย ผู้วิจัยติดตามกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยเริ่มเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาการหายใจลำบากและความวิตกกังวล เมื่อผู้ป่วยตกลงที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่าง และกำหนดให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกจำนวนครั้งของการเกิดอาการหายใจลำบากตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งผู้วิจัยจะประเมินผลและเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการหายใจลำบากและความวิตกกังวลทุก 2 สัปดาห์ โดยการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อวันละ 1 ครั้ง 5 วัน/สัปดาห์ ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของอาการหายใจลำบากและความวิตกกังวลก่อน และหลังการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการทดสอบเฟรดแมน พบว่าอาการหายใจลำบากและความวิตกกังวลหลังการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่ำกว่าก่อนการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งแสดงว่าการผ่อนคลายกล้ามเนื้อสามารถลดอาการหายใจลำบากและความวิตกกังวลได้ ดังนั้น การผ่อนคลายกล้ามเนื้อจึงเป็นวิธีที่ควรแนะนำให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังปฏิบัติ เพื่อช่วยในการควบคุมอาการหายใจลำบาก
website link wife cheaters
website cheat how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: anxiety, psychiatric nursing, relaxation, การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ, การพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, ความวิตกกังวล, วิตกกังวล, ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200370003042

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข