เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ดนตรีพื้นเมืองกับดนตรีคลาสสิคเพื่อลดความเจ็บปวดในมารดาระยะเจ็บครรภ์คลอด

 

ผู้วิจัย/Authors: สมพร กุศเลิศจริยา, ละเอียด วรรณสารเมธา, สุนันทา ตวงศิริทรัพย์, ศรีสวาท ชัยสิทธิ์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ดนตรีพื้นเมืองกับดนตรีคลาสสิคเพื่อลดความเจ็บปวดในมารดาระยะเจ็บครรภ์คลอด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3, 24-26 สิงหาคม 2537

รายละเอียด / Details:

การคลอดบุตรเป็นสภาวะก่อให้เกิดความเจ็บปวดต่อมารดา ดนตรีเป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาใช้เบี่ยงเบนความสนใจเพื่อลดความเจ็บปวด ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ดนตรีต่อการลดความเจ็บปวดของมารดาระยะเจ็บครรภ์คลอด และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของมารดาระยะเจ็บครรภ์คลอด ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดดนตรีพื้นเมืองกับกลุ่มที่ได้รับการจัดดนตรีคลาสสิค การศึกษาวิจัยนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาที่มาคลอดบุตรในโรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 ที่มีอายุ 20-30 ปี ไม่มีประสบการณ์การคลอดมาก่อน ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ และไม่เป็นบุคคลที่หูหนวกและตาบอด กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 30 คน คือกลุ่มที่ได้รับการจัดดนตรีพื้นเมือง กลุ่มที่ได้รับการจัดดนตรีคลาสสิค และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการจัดดนตรี ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นมาตรวัดความเจ็บปวดด้วยภาพการแสดงออกทางใบหน้ากำหนดคะแนนของความเจ็บปวดออกเป็น 6 ระดับ ซึ่งหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation) ใช้วัดระดับความเจ็บปวด 3 ครั้ง และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ ANOVA ผลของการศึกษาพบว่า 1. ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวดของมารดามากขึ้นเมื่อใกล้คลอด 2. กลุ่มที่ได้รับการจัดดนตรีมีค่าคะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการจัดดนตรีและกลุ่มที่ได้รับการจัดดนตรีพื้นเมืองมีคะแนนเฉลี่ย ของระดับความเจ็บปวดต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดดนตรีคลาสสิค 3. เมื่อศึกษาความแตกต่างระดับความเจ็บปวดระหว่างกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ระหว่างครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 (ค่า F prob = 0.0835) สรุปผลของการวิจัยครั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวดไม่มีความแตกต่างกันนั้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่าไม่ชอบดนตรีที่จัดให้ และกลุ่มตัวอย่างยังไม่มีการกระจายกลุ่มตัวอย่างเท่าที่ควร เช่น ให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรทุกกลุ่มได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ได้รับการจัดดนตรีพื้นเมืองมีคะแนนเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดต่ำกว่า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความคุ้นเคยกับดนตรีพื้นเมืองมากกว่า จึงทำให้เบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนความเจ็บปวดไปที่ดนตรี นอกจากความเจ็บปวดจากการบีบหดรัดตัวของมดลูกแล้ว มารดาบางรายอาจมีปัญหาด้านจิตใจและสภาวะอารมณ์อื่นๆ เช่น ความกลัว ความวิตกกังวล ความหวาดหวั่นต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสภาวะเหล่านี้มีความสัมพันธ์ และเกิดคู่กับความเจ็บปวดเฉียบพลันเสมอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำดนตรีไปใช้เป็นกิจกรรมในการดูแลมารดาระยะคลอด เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายหรือช่วยในการเบี่ยงเบน หรือดึงดูดความสนใจจากความเจ็บปวดดังกล่าว
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
husbands who cheat click why wifes cheat
cheaters wife affair read
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: music, music therapy, stress, pain, ความเจ็บปวด จิตวิทยา, ดนตรี, ดนตรีบำบัด, ดนตรีคลาสสิค, ดนตรีพื้นเมือง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200370003041

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข