เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กลวิธีการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียน

 

ผู้วิจัย/Authors: บังอร คงเพ็ชร์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: กลวิธีการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3, 24-26 สิงหาคม 2537

รายละเอียด / Details:

การดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กในวัยเรียน รวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือเด็กวัยเรียนที่มีปัญหา เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยทำการศึกษาปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนชุมชนวัดการ้อง จำนวน 284 ราย โดยการสำรวจ ด้วยการใช้แบบทดสอบ sentence completion test และกระบวนการทางจิตวิทยา พบนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จำนวน 45 ราย (ร้อยละ 7.7) ซึ่งแยกเป็นปัญหาทางพฤติกรรม 11 ราย (ร้อยละ 3.8) ปัญหาทางอารมณ์ 22 ราย (ร้อยละ 7.7) ปัญหาการเรียน 4 ราย (ร้อยละ 1.4) ปัญหาเนื่องจากสุขภาพทางกาย 3 ราย (ร้อยละ 1.06) ปัญหาการติดสารเสพติด 5 ราย (ร้อยละ 1.7) และได้ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไข โดยการให้การปรึกษาและติดตามเยี่ยมบ้าน ผลการช่วยเหลือพบว่าพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ลดลง 41 ราย โดยครอบครัวยอมรับปัญหา และเด็กสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นทำให้มีผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียน
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
link unfaithful husband why women cheat on husbands
website cheat how often do women cheat on their husbands
wife cheaters infidelity open
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
meet to cheat femchoice.org why women cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
why do husband cheat site when married men cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: สุขภาพจิตในโรงเรียน สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, เด็ก, นักเรียน, โรงเรียน, วัยรุ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลอินทร์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200370003040

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข