เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การจัดกลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในผู้ติดเชื้อ HIV

 

ผู้วิจัย/Authors: สมชาย จักรพันธุ์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การจัดกลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในผู้ติดเชื้อ HIV

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3, 24-26 สิงหาคม 2537

รายละเอียด / Details:

สถาบันสุขภาพจิตและโรงพยาบาลบำราศนราดูรได้ร่วมกันจัดกลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน และกันทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม ตลอดจนสามารถจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป การดำเนินงานเริ่มโดย การแต่งตั้งคณะทำงาน การประชาสัมพันธ์ การจัดกลุ่มให้ผู้ติดเชื้อได้รับทราบ กลุ่มจัดขึ้นทุกวันพุธ เวลา 13.30-14.30 น. โดยบุคลากรเป็นผู้นำกลุ่มในระยะแรกและจะถอนตัวออกเมื่อสมาชิกกลุ่มมีความพร้อม หลังจากเสร็จสิ้นการทำกลุ่มในแต่ละครั้ง คณะทำงานจะร่วมกันร่วมกันอภิปรายถึงผลการจัดกลุ่มทุกครั้ง กลุ่มดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2537 รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง เมื่อนับถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2537 มีสมาชิกเข้ากลุ่มทั้งสิ้น 192 ราย จำนวนครั้งที่เข้ากลุ่มสูงสุด 9 ครั้ง ต่ำสุด 1 ครั้ง ลักษณะกลุ่มประกอบด้วยผู้นำกลุ่ม ผู้ช่วยนำกลุ่มและผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พูดคุยเพื่อปรึกษาปัญหาและระบายความรู้สึก ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีผู้นำกลุ่มเป็นผู้กระตุ้นบรรยากาศของกลุ่มโดยทั่วไปพบว่า สมาชิกกลุ่มสามารถระบายความรู้สึกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย มีความเห็นอกเห็นใจ และมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประเด็นที่สมาชิกนำมาพูดกันส่วนใหญ่ ได้แก่ เรื่องการดูแลตนเอง ความรู้สึกไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น ความท้อแท้สิ้นหวังจากการเจ็บป่วย จากการประเมินการจัดกลุ่มพบว่าสมาชิกกลุ่มเห็นประโยชน์จากการเข้ากลุ่มและต้องการให้มีกลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ต่อไป ตลอดจนขยายกลุ่มลักษณะนี้ไปยังองค์กรอื่นๆ ด้วย
website link wife cheaters
married affairs sites online why do wifes cheat
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
meet to cheat go why women cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
how to cheat on wife go why wife cheated
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: เพื่อนช่วยเพื่อน, กลุ่ม, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, โรคเอดส์, สังคม, เอดส์, ผู้ติดเชื้อ HIV

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200370003039

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข