เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: รูปแบบการเสริมสร้างการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: สุนันท์ ศลโกสุม, ไพฑูรย์ โพธิสาร, บุปผา อิทธิมณฑลและคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: รูปแบบการเสริมสร้างการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3, 24-26 สิงหาคม 2537

รายละเอียด / Details:

ปัจจุบันระบบบริการสาธารณสุขยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ได้ตามปัญหาและความต้องการ ทั้งนี้เพราะบริการสาธารณสุขยังมุ่งเน้นการรักษาพยาบาลเป็นสำคัญ จากการศึกษาของกองการพยาบาลพบว่าผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และร้อยละ 80 จะเป็นโรคเรื้อรังโรคหนึ่งร่วมด้วย ประกอบกับกลุ่มวัยทำงานและสตรีที่เคยดูแลครอบครัวออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้สูงอายุถูกทิ้งให้อยู่กับเด็กเล็กมากขึ้นในชุมชน จึงได้กำหนดรูปแบบกลวิธีที่นำผู้สูงอายุมารวมกันเป็นกลุ่มและส่งเสริมให้ผู้อยู่ในช่วงอายุ 60-70 ปี ซึ่งยังมีสมรรถนะทางกาย และสมองดีเข้ามามีบทบาทเป็นผู้นำและเป็นผู้ดูแลกลุ่มผที่มีช่วงอายุ 71-85 ปี ซึ่งความสามารถทางกายและสมองจะลดลงบางอย่าง เช่น การใช้สายตา กำลังกาย และความจำ ฯลฯ ส่วนกลุ่มอายุมากกว่า 86 ปี จำเป็นต้องมีผู้ดูแล ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุขในพื้นที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้ความรู้ในการประเมินสุขภาพตนเอง และการดูแลตนเองด้วยวิธีง่ายๆ การนวดเพื่อคลายเครียด การเปลี่ยนอิริยาบท การออกกำลังกาย และการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถพึ่งตนเองและดูแลสุขภาพตนเองได้ในระดับง่ายๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้บรรลุสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชนในปี พ.ศ. 2543 จาการศึกษาครั้งนี้พบว่ารูปแบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
abortion personal stories site suction abortion
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: community, geriatrics, elderly, สุขภาพจิต ชุมชน, ผู้สูงอายุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200370003027

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข