เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยด้วยเครื่องมือชี้วัดความสัมพันธ์ของครอบครัว

 

ผู้วิจัย/Authors: อำไพรัตน์ อักษรพรหม

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยด้วยเครื่องมือชี้วัดความสัมพันธ์ของครอบครัว

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3, 24-26 สิงหาคม 2537

รายละเอียด / Details:

ครอบครัวเป็นหน่วยผลิตทั้งด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่จำเป็นของชาวมนุษยชาติ ครอบครัวจะประกอบด้วยสมาชิกที่มีสายสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว หมายถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว ครอบครัวที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีจะส่งผลให้สมาชิกมีสุขภาพดีด้วย การศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยด้วยเครื่องมือชี้วัดความสัมพันธ์ของครอบครัว ยังไม่เคยปรากฎในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาประชากรชาวกรุงเทพมหานครจำนวน 1,200 คน ผลการศึกษาปรากฎว่า ประชากรมาจากครอบครัวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเพียงด้านการแก้ไขปัญหา แต่การปฏิบัติหน้าที่อีก 6 ด้าน ได้แก่การสื่อสารภายในครอบครัว การปฏิบัติตามบทบาทของสมาชิก ความสนใจต่ออารมณ์ของสมาชิก ความผูกพันรักใคร่ การควบคุมพฤติกรรม การทำหน้าที่ทั่วไปยังคงบกพร่อง ความแตกต่างของตัวแปรด้านเพศ อายุ ขนาดครอบครัว และอาชีพไม่มีอิทธพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว แต่ประชากรที่มีการศึกษาต่ำมาจากครอบครัวที่บกพร่องในหน้าที่มากกว่าประชากรที่มีการศึกษาสูง โดยเฉพาะหน้าที่ที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก ประชากรที่มาจากครอบครัวที่บกพร่องในหน้าที่มีความเสี่ยงต่อการมีสุขภาพจิตเสียมากกว่าประชากรที่มาจากครอบครัวที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ส่วนประชากรที่มาจากครอบครัวที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความเสี่ยงต่อการมีสุขภาพจิตเสียน้อีย กว่าประชากรที่มาจากครอบครัวที่บกพร่องในหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดทั้ง 7 ด้าน
website women that cheat with married men wife cheaters
My wife cheated on me click here all wives cheat
read go married and want to cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
women looking to cheat site when a husband cheats
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: family, psychology, ครอบครัว, จิตวิทยา, เครื่องมือวัดความสัมพันธ์, ครอบครวไทย, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200370003026

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข